Хяналтын хуудас

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС, ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ ТУШААЛ

Мэргэжлийн хяналтын байгууллага 2011 оноос хяналт шалгалт хийхдээ хяналтын хуудсыг ашиглаж байна. Хяналтын хуудас нь хяналт шалгалтын байгууллага, улсын байцаагчийн үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод байлгах зорилгоос гадна хэд хэдэн ач холбогдолтой.   Тухайлбал, хяналтын хуудсаар дамжуулж хууль тогтоомж, стандартыг аж ахуйн нэгж байгууллагад сурталчилах, хяналтын хуудсыг хяналт шалгалт хийхээс өмнө бизнес эрхлэгчдэд урьдчилан хүргэснээр дотооддоо зөрчлөө илрүүлж засах боломжтой. Энэ бүхэн нь хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, үйлдвэрлэл үйлчилгээнээс шалтгаалж байгаль орчинд үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг бууруулах, цаашилбал иргэд, үйлчлүүлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалахад дэмжлэг үзүүлж байгаа юм.

   Улсын байцаагч хяналтын хуудасны асуултуудын хүрээнд танай байгууллагад шалгалт хийхдээ асуулт бүрээр үнэлгээ тавина. Эцэст нь энэ үнэлгээг нэгтгэж тухайн шалгуулагч этгээдийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ нь хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хэрхэн хангаж байгаа, хангаагүйгээс ямар төвшний эрсдэл гарахыг тодорхойлох юм.
   Хяналтын хуудсаар хяналт шалгалт хийсэн тухай бүр төв, орон нутгийн хяналтын байгууллагуудад бүртгэл мэдээллийн сан, зөрчлийн түүх бүрдүүлнэ. Энэ мэдээллийн баазад үндэслэн дараа дараа жилийн хяналт шалгалтад хамрагдах эрсдэл бүхий бизнес эрхлэгчдийн нэрсийг гаргахад ашиглана.
   Та өөрийн үйлдвэрлэл үйлчилгээнд хяналт тавихад ашиглах хяналтын хуудсыг үнэ төлбөргүй татан авч дотоодын хяналт шалгалтдаа ашиглана уу.

                                                                  ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ ТУШААЛ

Хяналтын хуудасны тушаал тушаал Link
1 Хяналтын хуудас боловсруулах аргачлал 2018.02.07 А/14 Татаж авах…
2 Хяналт шалгалтад хяналтын хуудас хэрэглэх журам 2018 А/35 Татаж авах…
3 Хяналтын хуудас шинэчлэн батлах тухай 2022.07.08 А/46 Татаж авах…
4 Хяналтын хуудас батлах тухай 2022.07.08 А/47 Татаж авах …

 

 

Хяналтын чиглэл Код Хяналтын хуудасны нэр Link Тайлбар
1 Мал эмнэлэг, хорио цээр 1.13.1 Гахайн аж ахуйн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
2 1.13.2 Өрхийн гахайн аж ахуйн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
3 1.14.1 Шувууны аж ахуйн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
4 1.14.2 Өрхийн шувууны аж ахуйн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
5 1.4 Зөгийн бал үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
6 1.12 Өлөн гэдэс боловсруулах үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
7 1.17 Эрчимжсэн аж ахуйд мал эмнэлэг, ариун цэвэр, хорио цээрийн дэглэмийн мөрдөлтийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
8 1.23 Цөм сүргийн үржлийн аж ахуйг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
9 1.31 Малчин өрхөд мал үржил, мал эмнэлэг, ариун цэвэр, хорио цээрийн мөрдөлтийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
10 1.32 Мал, амьтны шилжилт хөдөлгөөн, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
11 1.33 Мал төхөөрөх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
12 1.34 Мал, амьтны гаралтай түүхий эдийн хадгалалтыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
13 1.35 Мал, амьтны болон далайн гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүний хадгалалт, тээвэрлэлтийн нөхцөлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
14 1.15.1 Ерөнхий мэргэжлийн тусламж үйлчилгээний мал эмнэлгийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
15 1.15.2 Мал үржүүлэг, технологийн ажил, үйлчилгээний нэгжийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
16 1.15.3 Төрөлжсөн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээний мал эмнэлгийн нэгжийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
17 1.15.4 Тусгай мэргэжлийн тусламж үйлчилгээний  мал эмнэлгийн нэгжийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
18 1.26 Малын удмын сан хадгалалт, хамгаалалтыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
19 1.27 Малын эмийн үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
20 1.16.1 Мал, амьтны эм, тэжээлийн нэмэлтийн худалдаалалтыг шалгах хяналтын хуудас /1-р зэрэглэлийн малын эмийн сан/ Татаж авах
21 1.16.2 Мал, амьтны эм, тэжээлийн нэмэлтийн худалдаалалтыг шалгах хяналтын хуудас /2-р зэрэглэлийн малын эмийн сан/ Татаж авах
22 1.16.3 Мал, амьтны эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх байгууллагын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
23 1.42 Малд үзлэг ангилалт, хянан баталгаажуулалт хийсэн ажлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
24 1.43 Орон нутгийн болон улсын аюулгүйн нөөцөд өвс бэлтгэлтийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
25 1.44.1 Сум, дүүргийн мал эмнэлгийн тасгийн хуулиар хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
26 1.44.2 Сум, дүүргийн хөдөө аж ахуйн тасгийн хуулиар хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
27 Ургамал хамгаалал, хорио цээр 1.24 Үр тариа хүлээн авах, хадгалах, борлуулах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
28 1.25 Таримал ургамлын үр үйлдвэрлэл болон нийлүүлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
29 1.28 Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүн бэлтгэн нийлүүлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
30 1.41 Хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
31 1.18 Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний хадгалалт, савлалт, тээвэрлэлтийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
32 1.36 Ургамал хамгаалах бодис, бордоо, бэлдмэл үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
33 1.37 Ургамал хамгаалах бодис, бордоо, бэлдмэл ханган нийлүүлэх, худалдаалах үйл үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
34 1.38 Ургамал хамгааллын арга хэмжээг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
35 1.39 Үлийн цагаан оготно, царцаатай тэмцэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
36 1.45 Жимс, жимсгэний тариалалт, үржүүлгийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
37 Хүнсний чанар, стандарт 1.29.1 Махны үйлдвэрлэл шинээр эрхлэгчдэд урьдчилсан хяналт хийх хяналтын хуудас Татаж авах
38 1.30.1 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл шинээр эрхлэгчдэд урьдчилсан хяналт хийх хяналтын хуудас Татаж авах
39 1.1.1 Мах эхлэн боловсруулах үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
40 1.2.1 Мах, махан бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
41 1.2.1.1 Хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
42 1.3.1 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
43 1.3.1.1 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах цехийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/47 тоот тушаалаар шинээр батлагдсан.
44 1.9.1 Зайрмагны үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
45 1.4.1 Бялууны төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
46 1.20.1 Ус, рашааны үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
47 1.5.1.1 Архи, спиртийн үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
48 1.5.2.1 Шар айраг, дарсны үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
49 1.5.3.1 Шимийн архины үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
50 1.6.1 Жүүс, ундааны үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
51 1.19.1 Гурилын үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
52 1.7.1 Гурилан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
53 1.8.1 Нөөшилсөн, даршилсан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
54 1.22.1 Байгалийн болон ургамлын гаралтай жижиглэн савлагаатай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
55 1.10.1 Хоол үйлдвэрлэлийн газрыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
56 1.10.2 Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
57 1.10.3 Гадна талбай, явуулын үйлчилгээтэй түргэн хоолны цэгт хоол, хүнс бэлтгэх, борлуулах үйлчилгээний газрыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
58 1.11.1 Худалдаалах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
59 1.46 Мал үржлийн албаны үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/47 тоот тушаалаар шинээр батлагдсан.
60 Байгаль орчин 2.23 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
61 2.11 Химийн хорт болон аюултай бодис ашиглах, хадгалах, худалдан борлуулах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
62 2.25 Аюултай хог хаягдлыг дахин боловсруулах, устгах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
63 2.1 Арьс шир, үслэг боловсруулах үйлдвэрийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
64 2.2 Төв болон урьдчилан цэвэрлэх байгууламжийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
65 2.3 Дулааны цахилгаан станц, уурын болон усан халаалтын зуухны ашиглалтаас байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
66 2.4 Шатахуун түгээх станц, агуулахын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
67 2.21 Бетон зуурмаг, асфальтын үйлдвэрүүдийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
68 2.5 Ой ашиглалтын мэргэжлийн байгууллагын мод бэлтгэлийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
69 2.19 Мод, модон материалын худалдаалалтыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
70 2.2 Ойн хөнөөлт шавж, өвчинтэй тэмцэх ажилд химийн бодис, бактерийн бэлдмэл хэрэглэх үеийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
71 2.15 Амьтны нөөцийг ашиглах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
72 2.16 Ургамал  ашиглагч  аж ахуйн нэгж, байгууллага,  иргэний   үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд  нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
73 2.10 Газар олголтыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
74 2.12 Газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагчийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
75 2.17 Барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барих, ашиглах үед хийгдэх геодезийн ажлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
76 2.18 Геодези, зураг зүйн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
77 Геологи уул, уурхай 2.14 Геологи хайгуулын ажлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
78 2.6 Ил уурхайн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
79 2.7 Далд уурхайн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
80 2.8 Баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
81 2.13 Бичил уурхайн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
82 2.24 Маркшейдерийн ажлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
83 2.9 Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслэлийн  үйлдвэрлэл, худалдах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
84 2.22 Тэсрэх материалын ашиглалтыг шалгах хяналтын хуудас 2.9 кодтой хяналтын хуудастай нэгтгэж 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар хүчингүй болсон
85 2.26.1 Газрын тосны хайгуулын ажлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/47 тоот тушаалаар шинээр батлагдсан.
86 2.26.2 Газрын тосны ашиглалтын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас  Татаж авах 2022.07.08 А/47 тоот тушаалаар шинээр батлагдсан.
87 2.22 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ил уурхайн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас  Татаж авах 2022.07.08 А/47 тоот тушаалаар шинээр батлагдсан.
88 Эмчилгээний чанар 3.1.1 Эмнэлгийн оношилгоо, эмчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
89 3.35 Сэргээн засах төвийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
90 3.34 Сувилахуйн төвийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
91 3.20.1 Клиникийн оношилгоо, эмчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
92 3.8.1 Тусгай мэргэжлийн оргүй төвүүдийн оношилгоо, эмчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
93 3.11.1 Сувиллын оношилгоо, эмчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
94 3.38 Уламжлалт анагаах ухааны нэгдсэн эмнэлгийн оношилгоо эмчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
95 3.30.1 Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн оношлогоо, эмчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
96 3.32.1 Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, сум дундын эмнэлгийн оношлошоо, эмчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
97 3.28.1 Түргэн тусламжийн төвийн оношлогоо, эмчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
98 3.1.4 Эрүүл мэндийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
99 3.1 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
100 Эрүүл ахуй халдвар хамгаалал 3.9 Барилга байгууламжийг шинээр барих, өргөтгөх, зориулалтыг өөрчлөх явцад эрүүл ахуйн урьдчилсан хяналт хийх хяналтын хуудас Татаж авах
101 3.1.3 Эмнэлгийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас /төрөлжсөн мэргэшлийн, нэгдсэн, амаржих, хувийн хэвшлийн ортой/ Татаж авах
102 3.20.2 Клиникийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
103 3.32.2 Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
104 3.8.3 Тусгай мэргэжлийн оргүй төвийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
105 3.11.2 Сувиллын эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
106 3.30.2 Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
107 3.31 Эрүүл мэндийн байгууллагын аюултай хог хаягдал устгалын төвлөрсөн байгууламжийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
108 3.28.2 Түргэн тусламжийн төвийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
109 3.21 Ахуйн шавж, мэрэгч устгах, халдваргүйжүүлэх  үйлчилгээг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
110 3.22 Ахуйн шавж, мэрэгч устгах, халдваргүйжүүлэх бодисын үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
111 3.6 Цэцэрлэгийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын нөхцөлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
112 3.7 Ерөнхий боловсролын сургуулийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын нөхцөлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
113 3.24 ЕБС-ийн дотуур байрны эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын нөхцөлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
114 3.23 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага, дотуур байрны эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын нөхцөлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
115 3.25 Их, дээд сургуулийн эрүүл ахуйн нөхцөлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
116 3.26 Хүүхдийн асрамж, халамжийн байгууллагын эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын нөхцөлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
117 3.18 Хүүхдийн зуслангийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын нөхцөлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
118 3.19 Хүүхэд харах үйлчилгээний газрын эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын нөхцөлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
119 3.37 Өдөр өнжүүлэх үйлчилгээний эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын нөхцөлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
120 3.12 Сауны эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
121 3.13 Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан сангийн эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
122 3.33 Бялдаржуулах, чийрэгжүүлэх төв, иог, аэробик, спиннинг үйлчилгээний эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
123 3.14 Халуун усны газрын эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
124 3.27 Гоо сайхны үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн шаардлага халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
125 3.36 Гоо сайхны  худалдаалалтын  эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
126 3.16 Гоёлын гоо заслын газрын эрүүл ахуйн шаардлага, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
127 3.17 Үсчний газрын эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
128 3.29.1 Зочид буудлын эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
129 3.29.2 Амралтын газар, жуулчны баазын эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
130 3.15 Хог хаягдлын менежментийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
131 3.5 Ундны усны чанар, аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
132 1.2.2 Мах, махан бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
133 1.30.2 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл шинээр эрхлэгчдэд урьдчилсан хяналт хийх эрүүл ахуйн хяналтын хуудас Татаж авах
134 1.3.2 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
135 1.9.2 Зайрмагны үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
136 1.4.2 Бялууны төрлийн  бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
137 1.20.2 Ус, рашааны үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
138 1.5.1.2 Архи, спиртийн үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
139 1.5.2.2 Шар айраг, дарсны үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
140 1.5.3.2 Шимийн архины үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
141 1.6.2 Жүүс, ундааны үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
142 1.19.2 Гурилын үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
143 1.7.2 Гурилан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
144 1.8.2 Нөөшилсөн, даршилсан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
145 1.22.2 Ургамлын гаралтай жижиглэн савлагаатай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
146 1.21.2 Тамхины үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
147 1.10.4 Хоол үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
148 1.10.5 Гадна талбай, явуулын үйлчилгээтэй түргэн хоолны цэгт хоол, хүнс бэлтгэх, борлуулах үйлчилгээний газрын эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
149 1.11.3 Худалдаалах үйл ажиллагааны эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
150 Эм, био бэлдмэл 3.2 Эм, биобэлдмэлийн үйлдвэрийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
151 3.3 Эмийн сангийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
152 3.4 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний хадгалалт, түгээлтийг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
153 3.1.2 Эрүүл мэндийн байгууллагын эм зүйн тусламж үйлчилгээг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
154 3.8.2 Тусгай мэргэжлийн оргүй төвийн эм зүйн тусламж үйлчилгээг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
155 Хөдөлмөр, хөдөлмөрийн эрүүл ахуй 4.1.1 Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
156 4.1.2 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
157 4.6 Хөдөлмөрийн харилцааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
158 Нийгмийн хамгаалал 4.2 Ажилтны нийгмийн хамгааллыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
159 4.3 Нийгмийн даатгалын сангийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
160 4.4 Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь тогтоолтыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
161 4.5 Нийгмийн халамжийн сангийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
162 4.7 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
163 4.8  Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний зардлын төлбөрийн зарцуулалтыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
164 4.9 Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
165 Тусгай хяналт 8.1 Зэвсэгт хүчний анги салбарын бэлэн байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
166 8.2 Хорих ангийн харуул хамгаалалтын аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
167 8.3 Гэрээт харуул, хамгаалалтын байгууллагын бэлэн байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
168 8.4 Цагдаагийн байгууллагын бэлэн байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
169 8.5 Онцгой байдлын байгууллагын бэлэн байдлынг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
170 Хот байгуулалт 5.38.1 Хот, тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг шалгах хяналтын хуудасны зөвлөмж Татаж авах
171 5.38.2 Барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлтийн хэрэгжилтийг шалгах хяналтын хуудасны зөвлөмж Татаж авах
172 Барилгын материалын үйлдвэрлэл 5.3 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
173 Барилгын техник 5.1.1 Каркасан болон бүрэн цутгамал барилгын угсралтын ажлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
174 5.1.2 Тоосгон барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
175 5.1.3 Угсармал барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
176 5.2 Барилга, байгууламжийн ашиглалтыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
177 5.37.1 Ус хангамжийн эх үүсвэр, цэвэрлэх байгууламж, төвлөрсөн  ус хангамж ариутгах татуургын гадна шугам  сүлжээний угсралтыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
178 5.37.2 Ус хангамжийн эх үүсвэр, цэвэрлэх байгууламж, төвлөрсөн  ус  хангамж ариутгах татуургын гадна шугам сүлжээний ашиглалтыг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
179 5.35 Барилга, байгууламжийн төсөв, гүйцэтгэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
180 Өргөх мехнизм 5.19.1 Ачаа өргөх краныг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
181 5.19.2 Далд уурхайн өргүүрийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
182 5.19.3 Эскалаторыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
183 5.19.4 Лифтийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
184 5.19.5 Барилгын өргүүр шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
185 5.19.6 Ган татлагат дүүжин замыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
186 5.19.7 Сагстай өргөгчийн хяналтын хуудас Татаж авах
187 5.19.8 Ачаа өргөгч манипуляторт краны хяналтын хуудас Татаж авах
188 5.19.9  Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
189 5.19.10  Өргөх механизм ашигладаг аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэнийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
190 5.19.11 Өргөх байгууламжийн угсралт, засвар үйлчилгээг эрхлэгч мэргэжлийн байгууллагыг шалгах хяналтын хуудасны зөвлөмж Татаж авах
191 Эрчим хүч 5.6.1 Цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
192 5.6.2 Цахилгаан эрчим хүч дамжуулах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
193 5.6.3 Цахилгаан эрчим хүч түгээх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
194 5.29 Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
195 5.4 Дулааны цахилгаан станц, дулааны станцын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын худас Татаж авах
196 5.9 Зуух/өндөр, дунд хүчин чадлын/-ны угсралт, ашиглалтыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
197 5.3 Бага хүчин чадлын зуухны /0,07 мПа-аас бага даралттай уурын ба 115С-ээс доош температуртай ус халаах зуух/ үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудасны зөвлөмж Татаж авах
198 5.5 Сэргээгдэх эрчим хүчний станцын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
199 5.4 Дулаан дамжуулах, түгээх, хангах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын худас Татаж авах
200 5.7 Дулааны эрчим хүч хэрэглэгчийн тоног төхөөрөмжийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
201 5.38 Дулааны шугам сүлжээ, дулаан механикийн тоноглол, тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
202 5.8 Дулааны шугам хоолойн ашиглалтыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
203 5.1 Даралтат савны угсралт, ашиглалтыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
204 5.39 Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
205 5.11 Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний хадгалалтыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
206 5.13 Шатахуун түгээх станцын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
207 5.12 Шингэрүүлсэн шатдаг хий цэнэглэх станцын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
208 5.14 Автомашиныг хийгээр цэнэглэх станц/АХЦС/-ыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
209 5.31 Шингэрүүлсэн шатдаг хийн тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалт, аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас /хэрэглэгч/ Татаж авах
210 5.32 Шингэрүүлсэн шатдаг хий борлуулах цэгийг /агуулах/ шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
211 Авто зам 5.15.1 Гүүрийн угсралт, шинэчлэлт, их болон ээлжит засварын ажлыг шалгах  хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
212 5.15.2 Гүүрийн арчлалт хамгаалалт, урсгал засварын ажлыг шалгах  хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
213 5.16.1 Авто замын угсралт, шинэчлэлт, их болон ээлжит засварын ажлыг шалгах  хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
214 5.16.2 Авто замын арчлалт хамгаалалт, урсгал засварын ажлыг шалгах  хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
215 5.16.3 Агаарын хөлгийн хөөрч буух зурвас, явгалах зам, перрон, зогсоол болон бусад зам талбайн угсралт, шинэчлэлт, засварын ажлыг шалгах хяналтын хуудасны зөвлөмж Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
216 5.16.4 Авто зам, замын байгууламжийн техник, технологийн хяналт гүйцэтгэх ажлыг  шалгах  хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
217 5.17 Авто зам, замын байгууламжийн ашиглалтын байдлыг шалгах  хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
218 5.18 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажилд ашиглах материал, бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр, заводын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
219 Тээвэр 5.21 Нийтийн тээврийн үйлчилгээний байгууллагыг шалгах хяналтын хуудасны зөвлөмж Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
220 5.22 Ачаа тээвэрлэлтийн аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудасны зөвлөмж Татаж авах
221 5.23 Усан замын тээврийн аюулгүй байдлыг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
222 5.33 Автo тээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээний үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
223 5.36 Тусгай үйлчилгээний авто тээврийн байгууллаг, объектыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
224 5.34 Тээврийн хэрэгслийн дугаар үйлдвэрлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
225 5.20 Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг эрхлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
226 5.41.1 Аюултай ачаа тээврийн автомашин, чиргүүлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
227 5.41.2 Ачаа тээврийн автомашин, чиргүүлийг шалгах хяналтын хуудас 5.41.1 кодтой хяналтын хуудастай нэгтгэж 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар хүчингүй болсон
228 5.41.3 Хүүхэд тээвэрлэх автобусыг шалгах хяналтын хуудас 5.21 кодтой хяналтын хуудастай нэгтгэж 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар хүчингүй болсон
229 5.41.4 Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний автотээврийн хэрэгслийг шалгах хяналтын хуудас 5.21 кодтой хяналтын хуудастай нэгтгэж 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар хүчингүй болсон
230 5.41.5 Жуулчны автотээврийн хэрэгслийг шалгах хяналтын хуудас 5.21 кодтой хяналтын хуудастай нэгтгэж 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар хүчингүй болсон
231 5.41.6 Таксийн үйлчилгээний автотээврийн хэрэгслийг шалгах хяналтын хуудас 5.21 кодтой хяналтын хуудастай нэгтгэж 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар хүчингүй болсон
232 5.41.7 Аж ахуйн нэгж, байгууллагын суудлын автомашиныг шалгах хяналтын хуудас 5.21 кодтой хяналтын хуудастай нэгтгэж 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар хүчингүй болсон
233 Мэдээлэл холбоо 5.24 Мэдээлэл, харилцаа холбооны шугам сүлжээг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
234 5.25 Харилцаа холбооны барилга байгууламж, шугам сүлжээний угсралтын ажлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
235 5.26 Радио, долгион ашиглагч этгээдийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
236 5.27 Шуудангаар үйлчлэгч этгээдийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
237 Хэмжил зүй 5.28.1 Хэмжүүр, хэмжих хэрэгслийн хэмжлийн нэгдмэл байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
238 5.28.2 Хэмжил зүйн лабораторийн хэмжлийн нэгдмэл байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
239 5.28.3 Савласан бүтээгдэхүүний тоон хэмжээний хэмжлийн нэгдмэл байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
240 Боловсрол 6.1 Сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
241 6.2 Ерөнхий боловсрол эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
242 6.9 ЕБС-ийн суралцагчдын дотуур байрны үйлчилгээг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
243 6.10 Хүүхдийн зуслангийн хүүхэд хөгжлийн хөтөлбөр шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
244 6.3 Мэргэжлийн боловсрол эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
245 6.4 Дээд боловсрол эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
246 Соёл 6.5 Музейн сан хөмрөгийн бүртгэл, хадгалалт, хамгаалалтыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
247 6.6 Номын сангийн бүртгэл, хадгалалт, хамгаалалтыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
248 6.7 Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын хадгалалт, хамгаалалтыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
249 6.8 Орон нутгийн соёлын ажил үйлчилгээг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
250 Импортын хилийн хорио цээр 9.1.1 Амьд мал импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах
251 9.1.2 Мал, амьтны гаралтай түүхий эд импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах
252 9.1.3 Мал, амьтны гаралтай боловсруулсан болон хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах
253 9.1.4 Мал амьтны зориулалттай тэжээл, нэмэлт тэжээл импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах
254 9.1.5 Малын эм биобэлдмэл, биологийн идэвхит бүтээгдэхүүн, мал эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах
255 9.2.1 Үр, үрслэг, суулгац, үрийн материал импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах
256 9.2.2 Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд, тэжээл импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах
257 9.2.3 Ургамлын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүн импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах
258 9.3.1 Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах
259 9.3.2 Нялх, балчир хүүхдийн хүнс, хооллох хэрэгсэл импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах
260 9.3.3 Хүнсний сав баглаа боодол импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах
261 9.3.4. Эм, биобэлдмэл, биологийн идэвхит бүтээгдэхүүн, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах
262 9.3.8 Биологийн халдвартай материал, донорын эд эрхтэн хилээр нэвтрүүлэх үеийн хяналтын хуудас Татаж авах
263 9.3.9 Шарил, чандар хилээр нэвтрүүлэх үеийн хяналтын хуудас Татаж авах
264 9.3.5 Янжуур, дүнсэн тамхи импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах
265 9.3.6 Хүүхдийн тоглоом импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах
266 9.3.10 Хуучин хувцас, эдлэл импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах
267 9.3.13 Барилгын дотор засал, тавилгын материал импортлох үеийн эрүүл ахуйн хяналтын хуудас Татаж авах
268 9.4.1.1. Химийн хорт болон аюултай бодис авто зам, төмөр замаар импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах
269 9.4.1.2. Химийн хорт болон аюултай бодис агаарын тээврийн хэрэгслээр импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах
270 9.4.1.3 Төрөл бүрийн химийн бодис, бүтээгдэхүүнийг судалгаа, шинжилгээний зориулалтаар экспортлох, импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах
271 9.4.1.4 Тохирлын баталгаанд заавал хамрагдах химийн бүтээгдэхүүн импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах
272 9.4.2. Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах
273 9.4.3 Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах
274 9.5 Цацраг идэвхит изотоп, тоног төхөөрөмж импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах
275 9.6.1 Лифт, кран, конвейер зэрэг өргөх байгууламжийг импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах
276 9.6.2 Радио долгион ашигладаг тоног төхөөрөмжийг импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах
277 9.3.12 Гоо сайхан, ахуйн хэрэглээний барааг импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах
278 Экспортын хилийн хорио цээр 9.3.7 Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн экспортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах
279 9.3.11 Эм, биобэлдмэл, биологийн идэвхит бүтээгдэхүүн, эмнэлгийн хэрэгсэл экспортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах
280 9.4.4.1. Химийн хорт болон аюултай бодис, аюултай хог хаягдал автозам, төмөр замаар экспортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах
281 9.4.5 Газрын тос экспортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах
282 9.4.6 Ашигт малтмал, уул уурхайн бүтээгдэхүүн экспортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах
283 9.4.7. Химийн хорт болон аюултай бодисыг хил дамжуулан тээвэрлэх үеийн хяналтын хуудас Татаж авах
284 Цөм, цацраг 10.1 Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
285 10.2 Рентген оношлогооны цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
286 10.3 Рентген багаж, тоног төхөөрөмжийн цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах
287 10.4 Туяа эмчилгээний цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
288 10.5 Цөмийн онош зүйн цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
289 10.6 Цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуул судалгааны цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг шалгах хуудас Татаж авах
290 10.7 Цацраг идэвхит ашигт малтмалын олборлолт, боловсруулалтын цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/46 тоот тушаалаар шинэчлэгдсэн
291 10.8 Цөмийн материал, цацраг идэвхт хаягдлыг улсын хэмжээнд төвлөрүүлэх тусгай байгууламжийн цацрагийн аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/47 тоот тушаалаар шинээр батлагдсан.
292 10.9 Цооногийн өрөмдлөгийн судалгаанд ашиглаж буй цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 2022.07.08 А/47 тоот тушаалаар шинээр батлагдсан.

© 2023 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.