Байгууллагын ил тод байдал

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГААС 2021 ОНД ХИЙХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/131 дүгээр тушаалаар баталсан Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас 2021 онд хийх хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуульд заасны дагуу олон нийтэд зарлаж байна.   Аж ахуйн нэгж, байг

December 3, 2020

2020 ОНЫ БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭДЭЭ

1 ДҮГЭЭР САРЫН БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭДЭЭ 2 ДУГААР САРЫН БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭДЭЭ 3 ДУГААР САРЫН БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭДЭЭ 4 ДҮГЭЭР САРЫН БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭДЭЭ 5 ДУГААР САРЫН БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭДЭЭ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭДЭЭ 6 ДУГААР САРЫН БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭДЭЭ 7 ДУГААР САРЫН БИЧИГ ХЭРГИЙН М

November 8, 2020

2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас 2020 онд давхардсан тоогоор 5125 хяналт шалгалт, 2769 зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэхээр төлөвлөснөөс эхний 3 улиралд төлөвлөсөн объектын 4000 буюу 78 %-д төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, 1929 буюу 69.6 %-д зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Мөн 528 объектод

October 6, 2020

2020 ОНЫ ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО

1 ДҮГЭЭР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 2 ДУГААР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 3 ДУГААР САРЫН Х ҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 4 ДҮГЭЭР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 5 ДУГААР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 6 ДУГААР САРЫН  ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 7 ДУГААР САРЫН

October 1, 2020

2020 ОНЫ ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ

1 ДҮГЭЭР САРЫН ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ 2 ДУГААР САРЫН ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН  ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ 7 ДУГААР САРЫН ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ 8 ДУГ

September 6, 2020

2020 ОНЫ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ШИЛЭН ХЯНАЛТЫН ЦАХИМ СИСТЕМД БҮРТГЭСЭН МЭДЭЭ

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас 2020 онд давхардсан тоогоор 5125 хяналт шалгалт, 2769 зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэхээр төлөвлөснөөс 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар төлөвлөсөн объектын 3178 буюу 62.0 %-д төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, 1071 буюу 38.7 %-д  төлөвлөгөөт зөвлөн туслах үйлчилг

September 1, 2020

ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ДОТООД ДҮРЭМ, ЦАЦРАГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ОСЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЯНАЖ БАТАЛЛАА

2020 онд Нийслэлийн хэмжээнд цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой үйл ажиллагаа эрхэлж буй болон шинээр үйл ажиллагаа явуулахаар хүсэлт ирүүлсэн дараах аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, болзошгүй ослын үед авч хэрэгжүүлэ

July 1, 2020
НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Сэрэмжлүүлэг мэдээ

Зөвлөмж мэдээ

Шинэ мэдээ

Фото мэдээ

© 2021 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.