Байгууллагын ил тод байдал

2021 ОНЫ АРХИВ

2021 ОНЫ ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ 2021 Оны жилийн эцсийн "Ил тод" байдлын тайлан  2021 ОНЫ БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭДЭЭ 2021 ОНД ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2021 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ

April 15, 2022

2021 ОНЫ ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ

1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ 4 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН  ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ

December 17, 2021

2021 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас 2021 онд давхардсан тоогоор 5640 хяналт шалгалт, 3266 зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэхээр төлөвлөж 1261 төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, 3266 зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Мөн 365 объектод тандалт судалгаа, 537 объектод хяналт шинжилгээ, 45893 объектод у

December 17, 2021

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГААС 2021 ОНД ХИЙХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/131 дүгээр тушаалаар баталсан Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас 2021 онд хийх хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуульд заасны дагуу олон нийтэд зарлаж байна. Хавсралт татах   Аж а

December 3, 2020

2020 ОНЫ БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭДЭЭ

1 ДҮГЭЭР САРЫН БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭДЭЭ 2 ДУГААР САРЫН БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭДЭЭ 3 ДУГААР САРЫН БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭДЭЭ 4 ДҮГЭЭР САРЫН БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭДЭЭ 5 ДУГААР САРЫН БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭДЭЭ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭДЭЭ 6 ДУГААР САРЫН БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭДЭЭ 7 ДУГААР САРЫН БИЧИГ ХЭРГИЙН М

November 8, 2020

2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас 2020 онд давхардсан тоогоор 5125 хяналт шалгалт, 2769 зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэхээр төлөвлөснөөс эхний 3 улиралд төлөвлөсөн объектын 4000 буюу 78 %-д төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, 1929 буюу 69.6 %-д зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Мөн 528 объектод

October 6, 2020

2020 ОНЫ ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО

1 ДҮГЭЭР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 2 ДУГААР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 3 ДУГААР САРЫН Х ҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 4 ДҮГЭЭР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 5 ДУГААР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 6 ДУГААР САРЫН  ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 7 ДУГААР САРЫН

October 1, 2020

2020 ОНЫ ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ

1 ДҮГЭЭР САРЫН ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ 2 ДУГААР САРЫН ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН  ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ 7 ДУГААР САРЫН ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ 8 ДУГ

September 6, 2020
НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Сэрэмжлүүлэг мэдээ

Зөвлөмж мэдээ

Фото мэдээ

© 2022 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.