Хүний нөөцийн ил тод байдал

Аудитын дүгнэлт

Аудитын дүгнэлт

2022-11-05

Сул орон тооны мэдээлэл

МХЕГ-ын салбар зөвлөл

2022-10-11

Сул орон тооны талаарх судалгаа

СҮХБААТАР АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР Сул орон тооны талаарх судалгаа             Д/д Албан тушаал Сул орон тоо гарсан шалтгаан Орон тоо 1 Харилцаа холбооны хяналтын улсын байцаагч Өөрийнхөө хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдсөн 1 2 Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч Шинээ

2021-10-30

Нийгмийн баталгааны хөтөлбөр

МХГ-ЫН Ажилчдын нийгмийн баталгааны хөтөлбөр

2021-10-05

СҮХБААТАР АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ

Мэргэжлийн хяналтын газрын  даргын 2020 оны   .....сарын …..өдрийн …... тоот тушаалын хавсралт   СҮХБААТАР АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ   Нэг. Нийтлэг  үндэслэл 1.1. Аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын /цаашид газар гэх/ хөдөлмөрийн харилц

2021-10-01

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ, СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ: 1. Мэргэжлийн хяналт шалгалтын байгууллагын хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой тодорхойлж, түүнд тулгуурлан хүний нөөцийг бүрдүүлэх; 2. Хүний нөөцийн мэдээллийг удирдлагын шийдвэр гаргах хэрэгсэл болгох; 3. Хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх сургалт хөгжлийн бодл

2021-01-12

фото мэдээ

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2022 Сүхбаатар аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.