Хууль

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛИУД

Хуулиуд огноо татах
Ерөнхий хуулиуд
1 Монгол Улсын Үндсэн хууль 1992-01-13 Татаж авах
2 Захиргааны хариуцлагын тухай хууль 1992-11-27 Татаж авах
3 Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай 2002-12-26 Татаж авах
4 Төрийн хяналт шалгалтын тухай 2003-01-03 Татаж авах
5 Төрийн албаны тухай 2002-06-28 Татаж авах
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГААС ХЯНАЛТ ТАВЬДАГ ХУУЛЬ
1 Авто замын тухай хууль 1998-01-02 Татаж авах
2 Авто тээврийн тухай хууль 1999-06-04 Татаж авах
3 Агаарын тухай хууль 2012-05-17 Татаж авах
4 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль 2001-02-01 Татаж авах
5 Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хууль 2001-04-12 Татаж авах
6 Амьтан, ургамал тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай хууль 2002-11-28 Татаж авах
7 Амьтны тухай хууль 2012-05-17 Татаж авах
8 Ариун цэврийн тухай хууль 1998-05-07 Татаж авах
9 Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль 1998-01-02 Татаж авах
10 Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хууль 2005-12-08 Татаж авах
11 Ашигт малтмалын тухай хууль 2006-07-08 Татаж авах
12 Аялал, жуулчлалын тухай хууль 2000-05-05 Татаж авах
13 Бага, дунд боловсролын тухай хууль 2002-05-03 Татаж авах
14 Боловсролын тухай хууль  2002-05-03 Татаж авах
15 Байгалийн ургамлын тухай 1995-04-11 Татаж авах
16 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай 2012-05-17 Татаж авах
17 Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль 1995-03-30 Татаж авах
18 Барилгын тухай хууль 2008-02-05 Татаж авах
19 Газрын тухай хууль 2002-06-07 Татаж авах
20 Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хууль 2005-07-01 Татаж авах
21 Газрын тосны тухай хууль 1991-01-18 Татаж авах
22 Газрын хэвлийн тухай хууль 1988-11-29 Татаж авах
23 Геодези, зураг зүйн тухай хууль 1997-10-31 Татаж авах
24 Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, олборлохыг хориглох тухай 2009-07-16 Татаж авах
25 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 1997-12-05 Татаж авах
26 Давс иоджуулж, иод дутлаас сэргийлэх тухай хууль 2003-10-10 Татаж авах
27 Дархлаажуулалтын тухай хууль 2000-04-20 Татаж авах
28 Донорын тухай хууль 2000-01-28 Татаж авах
29 Дээд боловсролын тухай хууль 2002-05-03 Татаж авах
30 Зар сурталчилгааны тухай хууль 2002-05-30 Татаж авах
31 Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль 2006-06-29 Татаж авах
32 Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн тухай хууль 2007-07-27 Татаж авах
33 Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаа

фото мэдээ

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2023 Сүхбаатар аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.