НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ ДЭХ МХХ

         ХЭЛТСИЙН ДАРГА Г.ЭНХЭЭ

 

Үндсэн чиг үүрэг

 Налайх дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс нь дүүргийн нутаг дэвсгэрт Монгол улсын хууль тогтоомж стандартын хэрэгжилтэд хяналт тавих замаар иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, чанартай ажил үйлчилгээгхүргэх хөдөлмөрлөх эрхийг хангах бизнес эрхлэгчдийн таатай орчинг бүрдүүлэн ажиллах бараа, бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдлыг хангуулах, аливаа сөрөг нөлөөлөл, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн хяналт шалгалтыг олон улсын жишигт  нийцүүлэн дүүргийн нутаг дэвсгэрт салбарын хяналтын бодлого, стратеги, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төсөл боловсруулах ажлыг мэргэжлийн хяналтын нэгдсэн тогтолцоо, стратеги төлөвлөлт, зарчимд нийцүүлэн мөрдөхөд чиглэсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

1.  Мал эмнэлгийн хяналт

Мал, амьтны гоц халдварт болон халдварт өвчин мал амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүн, дүүргийн нутаг дэстгэрт , тээврийн хэрэгслээр дамжин тархах, зөрчилтэй болон эрсдэлтэй зүйлийг нэвтрэхээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох мал эмнэлэг, хорио цээрийн арга хэмжээг хэрэгжүүлж, Монгол Улсын хууль тогтоомж, Олон Улсын гэрээ, конвенц, стандарт, эрх бүхий байгууллагаас нийтээр дагаж мөрдөхөөр тогтоосон эрх зүйн хэм хэмжээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих

2.Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналт

Эрүүл ахуйн хяналтын чиглэл нь хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлж буй байгаль, ахуйн орчин, хоол, хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотой хүчин зүйлсийг илрүүлэх, тэдгээрийн үр дагавраас шалтгаалан үүсэх өвчин, эмгэгээс сэргийлэх, иргэдэд чанарын баталгаатай эмийн болон эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, аливаа сөрөг нөлөөлөл, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн хяналт шалгалтыг олон улсын жишигт нийцүүлэн хэрэгжүүлэх, салбарын хяналтын бодлого, стратеги, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төсөл боловсруулах ажлыг мэргэжлийн хяналтын нэгдсэн тогтолцоо, стратеги, төлөвлөлт, зарчимд нийцүүлэн мөрдөхөд чиглэсэн чигүүргийг Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэрэгжүүлнэ.

3. Хүний чанар стандарт хяналт

Хүнсний бараа бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал, нийтийн хоол, согтууруулах ундаа, түүгээр үйлчилж буй аж ахуй нэгжүүдэд чанар стандартын шаардлага хангуулах болон аливаа хүнсний хордлого бусад эрсэдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэн ажиллах

        4. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн хяналт

Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлж буй аюул,   аюултай хүчин зүйлсийг илрүүлэх замаар ажилтныг үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөл, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх,     эрүүл, аюулгүй ажлын байранд ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх ба хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, иргэд, даатгуулагчдын нийгмийн баталгааг хангуулах, хөдөлмөр эрхлэх таатай орчныг бий болгох, аливаа сөрөг нөлөөлөл, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн хяналт шалгалтыг олон улсын жишигт нийцүүлэн хэрэгжүүлэх, бодлогын удирдамжаар хангах, салбарын хяналтын бодлого, стратеги, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төсөл боловсруулах ажлыг мэргэжлийн хяналтын нэгдсэн тогтолцоо, стратеги, төлөвлөлт, зарчимд нийцүүлэн мөрдөхөд чиглэсэн чигүүргийг хэрэгжүүлнэ.

         5. Байгаль орчны хяналт

Байгалийн нөөц баялгийн зохистой ашиглалтыг сайжруулж хүний хүчин зүйлээс шалтгаалсан байгаль орчны бохирдол,  доройтлыг бууруулах чиглэлээр Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын өмнө тавигдсан зорилго, зорилтыг төсвийн шууд захирагч, нэгжийн даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээгээр дамжуулан хэрэгжүүлэх, салбарын хяналт шалгалтын хууль тогтоомж, түүнийг үндэслэн төрийн эрх бүхий байгууллагаас нийтээр дагаж мөрдөхөөр тогтоосон журмын биелэлтийг Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хангуулах.

6. Геологи уул уурхайн хяналт

Ил уурхайн   техник технологи, ашиглалтын системийн мөрдөлт, нөхөн сэргээлтийн чанар, ажлын гүйцэтгэл, осол аваарийн төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилт, эрдсийн баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрийн техник, технологийн мөрдөлт, аюулгүй   ажиллагааг хангасан байдал болон бүтээгдэхүүний чанар, стандартад, эрдэс баялагын мэргэжлийн зөвлөлөөс баталсан ашигтмалт малын нөөцийн ашиглалт, нөөцийн баланс, нөөцийн хөдөлгөөний байдал, ордын олборлолтын зураг төсөл, маркшейдерийн бичиг баримт, тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэлийн импорт, үйлдвэрлэл, хадгалалт, хамгаалалт, худалдан борлуулалт, тээвэрлэлтийн байдал, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээд, улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн хайгуулын ажлын зардал тооцсон байдал, нөхөн төлөлтийн гэрээний хэрэгжилт болон ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр төлөлтийн байдалд Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж аж ахуй нэгж байгууллагуудад Монгол улсын хууль тогтоомж, стандарт шаардлагыг хангуулах

ХОЛБОО БАРИХ УТАСНЫ ДУГААР

1 Гaнхуяг Энхээ Хэлтсийн дарга 99068757
2 Сайханжаргал Буянжаргал Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 80860669
3 Ноост Даваахүү Хэлтсийн тасгийн дарга,  Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч 99198075 86000047
4 Роза Оюунгэрэл Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч 99025987
5 Г.Энхээ Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч 99068757
6 Пүржээ Маамуу Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч 99830579
7 Ишцог Жавхлант Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч 88203264
8 Батчулуун Батмөнх Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч 94113925
9 Амгалансүрэн Оюунтүлхүүр Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч 88101854
10 Ренчиндаваа Лхагвасүрэн Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын ахлах байцаагч 88744124
11 Цэрэнбат Төржаргал Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч 97000660
12 Халзан Алтанчимэг Чанарын менежер 99132857
13 Ш.Тэмүүжин Нян судлагч 88474466
14 М.Арвижих Химич 86131911
15 Ш.Оюунчимэг Химич 88064034
16 Оюун-Эрдэнэ Нарангэрэл Шинжээч 88104185
17 Намсрай Наранчимэг Шил угаагч 99318405
18 Ёндон Пүрэвсүрэн Үйлчлэгч 99317565
19 Төмөр Жаргалсайхан Жижүүр 99609657
20 Базаррагчаа Ганбаатар Жижүүр 88523309
21 Даваа Бадрах Жижүүр 9663730386637303
22 Лувсанданзан Үнэнгэрэл Жижүүр 91191993
НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Сэрэмжлүүлэг мэдээ

Зөвлөмж мэдээ

Шинэ мэдээ

Фото мэдээ

© 2020 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.