АГААРЫН ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

ХЭЛТСИЙН ДАРГА Н.НАРАНГЭРЭЛ

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн 43 дугаарт тогтоолыг үндэслэн Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/32 тоот тушаал,Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын даргын Б/143тоот тушаалаар Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газарт 14 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр тус хэлтэс байгуулагдсан.

Үндсэн чиг үүрэг

Агаарын чанарын хяналтын хэлтэснь Мэргэжлийн хяналтын нэгдсэн тогтолцоо, стратеги, төлөвлөлт, эрсдэлд суурилсан зарчимд нийцүүлэн иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг хангах, таатай орчныг бий болгох, аливаа сөрөг нөлөөлөл,   эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлнэ.

Зорилго

Агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр гарсан Монгол Улсын хууль, Засгийн газрын тогтоол, Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр, нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, конвенц, дүрэм, журам, стандарт, тушаал шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулж байгальд ээлтэй инженерийн дэд бүтцийн байгууламжийн чанар, хүртээмжийг сайжруулж, иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд  амьдрах нөхцөлийг хангасан, түүхий нүүрсний хэрэглээг хязгаарлан, бохирдлын эх үүсвэрийг багасгаж,  хүн  ам амьдрах орчны зөв дадлыг төлөвшүүлэн эрүүл, аюулгүй орчныг бүрдүүлэх замаар агаарын бохирдлыг 80 хувиар бууруулна.

Тус хэлтэс нь дараах бүтэц, чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажилладаг. Үүнд:

  1. 1. Байгаль орчны хяналт

– Монгол Улсын Байгаль орчны багц хуультүүнд нийцүүлэн агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд гаргасан эрх зүйн баримт бичиг, нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, конвенц, стандартын хэрэгжилтэд хяналт тавина.

– Хатуу болон шингэн түлшээр ажилладаг уурын болон усан халаалтын зуух, ахуйн зуух болон бусад агаар бохирдуулагч эх үүсвэр ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хяналт шалгалт хийнэ.

– Агаар бохирдлуулагч эх үүсвэрүүдэд бохирдлын түвшин тодорхойлох хэмжилт, шинжилгээ хийж, түүнийг бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

– Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйлдвэрлэсэн болон импортлосон зуухны хаягдал утаанд хийн хэмжилт хийсэн итгэмжлэгдсэн лабораторийн дүнгээр улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргана.

– Улаанбаатар хотод зөвшөөрснөөс бусад хэрэглээнд түүхий нүүрс хориглох шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавина.

– Боловсруулсан түлшний үйлдвэрлэл, түгээлт, тээвэрлэлт, худалдаалалт, чанар, хүртээмжийн байдалд хяналт шалгалт хийнэ.

– Улсын /ахлах/ байцаагчдыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллана.

– Авто тээврийн хэрэгслийн хаягдал утаанд хэмжилт хийх, утааны шүүлтүүргүй дизель хөдөлгүүртэй автобус, ачааны автомашиныг авто замын хөдөлгөөнд оролцохыг хориглох шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавина.

– Холбогдох хууль тогтоомж, норм дүрэм, стандартыг шинээр боловсруулах, нэмэлт өөрчлөлт оруулахад санал өгч ажиллана.

  1. Эрүүл ахуйн хяналт

– Монгол Улсын Эрүүлахуйнтухай, Агаарын тухай хуультэдгээрт нийцүүлэн агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд гаргасан эрх зүйн баримт бичиг, нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, конвенц, стандартын хэрэгжилтэд хяналт тавина.

– Хатуу болон шингэн түлшээр ажилладаг уурын болон усан халаалтын зуух, ахуйн зуух болон бусад агаар бохирдуулагч эх үүсвэр ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хяналт шалгалт хийнэ.

– Агаар бохирдлуулагч эх үүсвэрүүдэд бохирдлын түвшин тодорхойлох хэмжилт, шинжилгээ хийж, түүнийг бууруулах арга хэмээг авч хэрэгжүүлнэ.

Улаанбаатар хотод зөвшөөрснөөс бусад хэрэглээнд түүхий нүүрс хориглох шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавина.

– Боловсруулсан түлшний үйлдвэрлэл, түгээлт, тээвэрлэлт, худалдаалалт, чанар, хүртээмжийн байдалд хяналт шалгалт хийнэ.

– Улсын /ахлах/ байцаагчдыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллана.

– Авто тээврийн хэрэгслийн хаягдал утаанд хэмжилт хийх, утааны шүүлтүүргүй дизель хөдөлгүүртэй автобус, ачааны автомашиныг авто замын хөдөлгөөнд оролцохыг хориглох шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавина.

– Агаарын бохирдлын хүний эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлөх нөлөөллийг судлан тогтоож, түүнийг бууруулах арга хэмжээний санал боловсруулж холбогдох газруудад хүргүүлнэ.

 

  1. Эрчим хүчний /дулааны/ хяналт

– Монгол Улсын Эрчим хүчний тухай хууль, Агаарын тухай хууль, Зөрчлийн тухай тэдгээрт нийцүүлэн агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд гаргасан эрх зүйн баримт бичиг, нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, конвенц, барилгын норм, дүрэм, стандартын хэрэгжилтэд хяналт тавина.

– Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын халаалтын бага хүчин чадлын нам даралтын зуухны зураг төсөл, угсралт, ашиглалтын төлөв байдалд хяналт шалгалт хийнэ.

– Импортоор орж ирсэн болон Монгол Улсад үйлдвэрлэж буй халаах хэрэгслийн зураг төсөл, угсралт, ашиглалтын төлөв байдалд дүгнэлт гаргана.

– Халаах хэрэгслийн ашиглалтын зөвшөөрөл олгоно.

– Гэр хорооллын айл өрхийн халаах хэрэгсэл, түлшний төрөлд судалгаа хийж, Улс нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр хийгдэж буй дулааны ажлын гүйцэтгэлд хяналт шалгалт хийнэ.

Улаанбаатар хотод зөвшөөрснөөс бусад хэрэглээнд түүхий нүүрс хориглох шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавина.

– Боловсруулсан түлшний үйлдвэрлэл, түгээлт, тээвэрлэлт, худалдаалалт, чанар, хүртээмжийн байдалд хяналт шалгалт хийнэ.

– Улсын /ахлах/ байцаагчдыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллана.

– Авто тээврийн хэрэгслийн хаягдал утаанд хэмжилт хийх, утааны шүүлтүүргүй дизель хөдөлгүүртэй автобус, ачааны автомашиныг авто замын хөдөлгөөнд оролцохыг хориглох шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавина.

– Холбогдох хууль тогтоомж, норм дүрэм, стандартыг шинээр боловсруулах, нэмэлт өөрчлөлт оруулахад санал өгч ажиллана.

 

  1. Эрчим хүч /газрын тос, хий/-ний хяналт

– Монгол Улсын Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хууль, Эрчим хүчний тухай хууль, Барилгын тухай хууль, Агаарын тухай хууль тэдгээрт нийцүүлэн агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд гаргасан эрх зүйн баримт бичиг, нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, конвенц, стандартын хэрэгжилтэд хяналт тавина.

– Шингэрүүлсэн шатдаг хийн түлшээр ажилладаг зуух, плитка, халаагуур, бойлуур зэрэг хийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын байдалд хяналт шалгалт хийж, үнэлэлт дүгнэлт өгнө.

– Гэр хорооллын айл өрхүүдийг шингэрүүлсэн шатдаг хийн хэсэгчилсэн хангамжид шилжүүлэх зураг төслийг хянаж баталгаажуулна.

– Шингэрүүлсэн шатдаг хий, байгалийн хийн түлшээр ажилладаг зуух, плитка, халаагуур, бойлуур зэрэг хийн тоног төхөөрөмжийн угсралт, суурилуулалтын байдалд хяналт шалгалт хийнэ.

– Хатуу түлшний зуухыг хийн түлшний зуухаар солих ажилд хяналт тавьж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгнө.

– Гэр хорооллын айл өрхүүдэд суурилуулсан хийн зуух, халаагуур, бойлуурын ашиглалтын аюулгүй ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, аюулгүй байдлыг хангуулна.

– Айл өрхүүдэд суурилуулсан хийн баллонт тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт шалгалт хийж, техникийн магадлал хийнэ.

– Тээврийн хэрэгсэлд ашиглаж буй авто бензин, дизель түлшний чанар стандартын байдалд хяналт тавина. Улаанбаатар хотод зөвшөөрснөөс бусад хэрэглээнд түүхий нүүрс хориглох шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавина.

– Боловсруулсан түлшний үйлдвэрлэл, түгээлт, тээвэрлэлт, худалдаалалт, чанар, хүртээмжийн байдалд хяналт шалгалт хийнэ.

– Улсын /ахлах/ байцаагчдыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллана.

– Авто тээврийн хэрэгслийн хаягдал утаанд хэмжилт хийх, утааны шүүлтүүргүй дизель хөдөлгүүртэй автобус, ачааны автомашиныг авто замын хөдөлгөөнд оролцохыг хориглох шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавина.

– Шинээр шингэрүүлсэн шатдаг хий, байгалийн хий хэрэглэгч айл өрх, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хийн түлшний аюулгүй хэрэглээний талаар сургалт явуулна.

 

  1. Хөдөлмөрийн хяналт

– Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай, Агаарын тухай хууль тэдгээрт нийцүүлэнагаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд гаргасан дүрэм, журам,нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, конвенц, стандартын хэрэгжилтэнд хяналт тавина.

– Агаар бохирдуулагч эх үүсвэр ашиглагч аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хөдөлмөрийн аюулгүй байдалд хяналт шалгалт хийнэ.

Улаанбаатар хотод зөвшөөрснөөс бусад хэрэглээнд түүхий нүүрс хориглох шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавина.

– Боловсруулсан түлшний үйлдвэрлэл, түгээлт, тээвэрлэлт, худалдаалалт, чанар, хүртээмжийн байдалд хяналт шалгалт хийнэ.

– Улсын /ахлах/ байцаагчдыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллана.

– Авто тээврийн хэрэгслийн хаягдал утаанд хэмжилт хийх, утааны шүүлтүүргүй дизель хөдөлгүүртэй автобус, ачааны автомашиныг авто замын хөдөлгөөнд оролцохыг хориглох шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавина.

– Холбогдох хууль тогтоомж, норм дүрэм, стандартыг шинээр боловсруулах, нэмэлт өөрчлөлт оруулахад санал өгч ажиллана.

 

  1. Тээвэр /авто, усан/-ийн хяналт

Автотээврийн тухай хууль, Агаарын тухай хууль тэдгээрт нийцүүлэн агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд гаргасан эрх зүйн баримт бичиг, нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, конвенц, стандартын хэрэгжилтэнд хяналт  тавина.

– Автотээврийн хэрэгслийн хүн амын эрүүл мэнд, байгаль орчинд нөлөө үзүүлэх сөрөг хүчин зүйлсийн зөвшөөрөгдөх хэмжээний түвшин, тээвэрлэлтийн болон техник ашиглалтын шаардлагыг хангасан эсэхэд мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хяналт тавьж ажиллана.

– Автотээврийн хэрэгслээс ялгарч байгаа утааны бохирдлыг бууруулах талаар төсөл хөтөлбөрт ажиллана.

-Тээвэр оновчтой төлөвлөлт, зохион байгуулалтанд хяналт тавиж ажиллана.

-Улаанбаатар хотод зөвшөөрснөөс бусад хэрэглээнд түүхий нүүрс хориглох шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавина.

– Боловсруулсан түлшний үйлдвэрлэл, түгээлт, тээвэрлэлт, худалдаалалт, чанар, хүртээмжийн байдалд хяналт шалгалт хийнэ.

– Улсын /ахлах/ байцаагчдыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллана.

– Авто тээврийн хэрэгслийн хаягдал утаанд хэмжилт хийх, утааны шүүлтүүргүй дизель хөдөлгүүртэй автобус, ачааны автомашиныг авто замын хөдөлгөөнд оролцохыг хориглох шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавина.

– Холбогдох хууль тогтоомж, норм дүрэм, стандартыг шинээр боловсруулах, нэмэлт өөрчлөлт оруулахад санал өгч ажиллана.

 

  1. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналт

– Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай, Агаарын тухай хууль болон тэдгээрт нийцүүлэнагаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд гаргасан дүрэм, журам,нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, конвенц, стандартын хэрэгжилтэнд хяналт тавина.

– Агаар бохирдуулагч эх үүсвэр ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хөдөлмөрийн нөхцөлд хяналт шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргана.

– Хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах талаар зөвлөгөө, зөвлөмж хүргүүлэн хэрэгжилтийг хангуулан ажиллана.

– Улаанбаатар хотод зөвшөөрснөөс бусад хэрэглээнд түүхий нүүрс хориглох шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавина.

– Боловсруулсан түлшний үйлдвэрлэл, түгээлт, тээвэрлэлт, худалдаалалт, чанар, хүртээмжийн байдалд хяналт шалгалт хийнэ.

– Улсын /ахлах/ байцаагчдыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллана.

– Авто тээврийн хэрэгслийн хаягдал утаанд хэмжилт хийх, утааны шүүлтүүргүй дизель хөдөлгүүртэй автобус, ачааны автомашиныг авто замын хөдөлгөөнд оролцохыг хориглох шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавина.

– Холбогдох хууль тогтоомж, норм дүрэм, стандартыг шинээр боловсруулах, нэмэлт өөрчлөлт оруулахад санал өгч ажиллана.

ХОЛБОО БАРИХ

Агаарын чанарын хяналтын хэлтэс

1 Н.Нарангэрэл Хэлтсийн дарга 99101249
2 Б.Угтахбаяр Хэлтсийн ахлах 88061625
3 Х.Энхчимэг Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч 91110425
4 Б.Золжаргал Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч 99075281
5 С.Төмөрбат Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч 99039401
6 Л.Пүрэвсүрэн Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч 88066884
7 Б.Бадамсүрэн Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч 88986593
8 Ө.Билгүүн Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч 88111217
9 Ц.Дагиймаа Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч 99069820
10 Б.Түшигбат Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч 99055070
11 Б.Басхүү Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч 95439555
12 Д.Даваадорж Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч 99221560

© 2023 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.