ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, МОНИТОРИНГИЙН ХЭЛТЭС

ХЭЛТСИЙН ДАРГА Я.ДАМДИНРАГЧАА

 

ХЭЛТСИЙН ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан зорилт, арга хэмжээ, бодлого, хөтөлбөр, хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хяналт- шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, холбогдох байгууллагад тайлан, биелэлтийг хүргүүлэх, байгууллагын дотоод үйл ажиллагаа, албан хэрэг хөтлөлт, архивын нэгж, хяналт шалгалтын баримт бичгийн стандартын мөрдөлт зэрэг асуудпуудаар төрөлжсөн хяналт шинжилгээ, дотоод хяналт, шалгалт хийж, дүгнэлт, зөвлөмж гаргаж, хэрэгжилтийг хангүулах, байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн өргөдөл, гомдлын дагуу улсын байцаагчдын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт хийх, Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх нийгмийн үнэлэмжийг тодорхойлж, холбогдох газруудад санал хүргүүлэх үндсэн чиг үүрэгтэйгээр ажиллаж байна.

© 2023 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.