ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

ХЭЛТСИЙН ДАРГА О.ЭНХБОЛД

 

Үндсэн чиг үүрэг

 • Хууль тогтоомжийн төсөлд санал өгөх, дүрэм журмын төсөл боловсруулж, батлуулах;
 • Ёс зүйн хорооны үйл ажиллгааг зохион байгуулж, удирдах, байгууллагын хэмжээнд ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах;
 • Захиргааны журмаар эд зүйл хураах, улсын орлого болгох, үнэлэх, устгах үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, хэрэгжилтийг хангуулах үүрэг бүхий Нийслэлийн орон тооны бус зөвлөлийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах;
 • Хуулийн байгууллагаар шийдвэрлэгдэж байгаа хэрэг маргаанд байгууллагыг төлөөлөн оролцох;
 • Тушаалын төсөл хянах, боловсруулах;
 • Улсын байцаагчдын үйлдсэн хяналт, шалгалтын баримт бичгийн хууль, эрх зүйн үндэслэлийг хянах,
 • Газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлын бэлтгэл ажлыг хангуулж, тэмдэглэл хөтлөн, хурлаас гарах шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах;
 • Хууль эрх зүйн сургалт зохион байгуулж, албан хаагчдад хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх;
 • Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар хорооны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах.
 • Хүний эрхийн салбар хорооны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах.
 • УИХ болон Засгийн газар, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын захирамж, албан даалгавар, Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газрын даргын тушаал, албан даалгаврын хэрэгжилтийг гаргаж, холбогдох газарт хүргүүлэх;
 • Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бүртгэх хянах, хадгалах;
 • Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдтэй байгуулж буй гэрээний хууль, эрх зүйн үндэслэлийг хянах;

ХОЛБОО БАРИХ УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

1 О.Энхболд Хэлтсийн дарга 99998481
2 Я.Дамдинрагчаа Хэлтсийн ахлах, Эрх зүйн мэргэжилтэн 96069607
3 Д.Байгалмаа Эрх зүйн мэргэжилтэн 99889090
4 Д.Ганчимэг Эрх зүйн мэргэжилтэн 99089769
5 С. Отгонбилэг Эрх зүйн мэргэжилтэн 99882839
6 Г. Нарантуяа Эрх зүйн мэргэжилтэн 99190113 88884500
7 Г. Булган Эрх зүйн мэргэжилтэн 88105008
НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Сэрэмжлүүлэг мэдээ

Зөвлөмж мэдээ

Фото мэдээ

© 2020 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.