ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС

ХЭЛТСИЙН ДАРГА А.ЖАРГАЛ

 

 

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Эрсдэлийн удирдлага, хяналт шалгалтын төлөвлөлт, эрсдэлийн гүйцэтгэлийн удирдлагыг Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын хэмжээнд хэрэгжүүлэхэд нэгдсэн бодлого, арга зүй, зохион байгуулалтаар хангана.

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөлт хийх, хэрэгжүүлэх ажлыг нэгдсэн бодлого, удирдлага, арга зүй, зохион байгуулалтаар ханган, Мэргэжлийн хяналтын салбарын бодлогын зорилтууд, Засгийн газрын болон Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын болон Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, байгууллагын дунд хугацааны болон тухайн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан батлуулах, хэрэгжүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг Хяналтын хэлтсүүдтэй хамтран хэрэгжүүлнэ.

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын тайлан боловсруулахад хяналтын хэлтсүүдийг нэгдсэн удирдлага, арга зүйгээр хангаж, хяналт шалгалтын тайлагналын мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулж, дүн шинжилгээ хийж, мэдээллээр ханган,  хяналтын чиглэл бүрээр Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын эрсдэлийн удирдлагын нэгдсэн сангийн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийнэ.

     ХОЛБОО БАРИХ УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

1 А. Жаргал Хэлтсийн дарга 99045001
2 М. Нарандулам Эрсдэлийн удирдлага хариуцсан мэргэжилтэн 99101406
3 Б. Өнөржаргал Эрсдэлийн гүйцэтгэлийн удирдлага хариуцсан мэргэжилтэн 99401484
4 Ц. Мөнхзаяа Эрсдэлийн удирдлагын мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн 99566586
5 Л. Пүрэвсүрэн Стратеги төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 99948588
6 С. Батмөнх Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 99198319
7 Л. Сэлэнгэ Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 94110118
НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Сэрэмжлүүлэг мэдээ

Зөвлөмж мэдээ

Фото мэдээ

© 2020 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.