Хууль

Хууль тогтоомжийн нэр  
1 Төрийн хяналт шалгалтын тухай нээх
2 Захиргааны ерөнхий хууль нээх
3 Авто замын тухай нээх
4 Авто тээврийн тухай нээх
5 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай нээх
6 Авлигын эсрэг хууль  нээх
7 Архивын тухай  нээх
8 Ахмад настны тухай  нээх
9 Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай  нээх
10 Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай  нээх
11 Амьтны тухай  нээх
12 Агаарын тухай  нээх
13 Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай  нээх
14 Ашигт малтмалын тухай  нээх
15 Аялал жуучлалын тухай  нээх
16 Бага, дунд боловсролын тухай  нээх
17 Байгалийн ургамлын тухай  нээх
18 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай  нээх
19 Байгаль орчныг хамгаалах тухай  нээх
20 Барилгын тухай  нээх
21 Боловсролын тухай  нээх
22 Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай  нээх
23 Газрын тосны тухай  нээх
24 Газрын тухай  нээх
25 Газрын хэвлийн тухай  нээх
26 Геодези, зураг зүйн тухай  нээх
27 Гэрээт харуул хамгаалалтын тухай  нээх
28 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай  нээх
29 Гамшгаас хамгаалах тухай  нээх
30 Давс иоджуулж иод дутлаас сэргийлэх тухай  нээх
31 Дархлаажуулалтын тухай  нээх
32 Дээд боловсролын тухай  нээх
33 Дээд боловсролын санхүүжилт, суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай  нээх
34 Донорын тухай  нээх
35 Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай  нээх
36 Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай  нээх
37 Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай  нээх
38 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай  нээх
39 Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай  нээх
40 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай  нээх
41 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай  нээх
42 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай  нээх
43 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай  нээх
44 Нийгмийн даатгалын тухай  нээх
45 Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэр түүний удирдлагын тухай хууль  нээх
46 Төрийн хяналт шалгалтын тухай  хуулийн шинэчилсэн найруулга төсөл нээх
47 Танилцуулга нээх
48 Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлал нээх

© 2023 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.