ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ЗОРИЛГО 1. Хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд дижитал шилжилт хийж, хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны үр дүн, бүтээмжийг дээшлүүлэх.

ЗОРИЛГО 2. Байгалийн нөөц баялгийг нөхөн сэргээх, байгаль орчны бохирдол, доройтлыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах замаар хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдлыг хангуулах, ашиглалтын нөөцийг бий болгох.

ЗОРИЛГО 3. Нийгмийн эрүүл мэндийн болон эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг хангуулах замаар хүний аюулгүй байдлыг хангах.

ЗОРИЛГО 4. Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг үндэсний болон олон улсын батлагдсан арга аргачлалын дагуу чанарын өндөр түвшинд хийж, хэрэглэгчдийг үнэн зөв шинжилгээний үр дүнгээр хангана.

ЗОРИЛГО 5. Хүнсний сүлжээний бүх үе шатанд эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, эрсдэлийг бууруулах замаар хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлыг хангуулах.

ЗОРИЛГО 6. Хилийн хорио цээрийн хяналтын чадавхыг бэхжүүлэх, гадаад худалдааг хөнгөвчилж, бизнесийн өсөлтөд дэмжлэг үзүүлэх.

ЗОРИЛГО 7. Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цацрагийн үүсгүүр хэрэглэгч байгууллага, аж ахуйн нэгжийн цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг хангуулах, хүн ам, нийгэм, байгаль орчныг ионжуулагч цацрагийн сөрөг нөлөөллөөс хамгаалах, цацрагийн болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх.

ЗОРИЛГО 8. Аюулгүй орчинд хөдөлмөрлөх, үйлдвэрлэлийн осол гэмтэл, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөр эрхлэлт болон даатгуулагчдын нийгмийн баталгааг хангуулах.

ЗОРИЛГО 9. Барилга байгууламж, техник технологи, тоног төхөөрөмж, барилгын материал, зураг төсөл, угсралт, ашиглалтын аюулгүй ажиллагааг сайжруулах замаар нийтийн аюулгүй байдлыг хангуулах.

ЗОРИЛГО 10. Иргэнийг сурч боловсрох тэгш боломж, чанартай боловсрол эзэмших нөхцөлийг хангуулж, соёлын өвийн хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулна.

ЗОРИЛГО 11. “Ковид-19” цар тахлын хүндрэлийг даван туулах зорилтот төвшинг бүрэн хангана.

ЗОРИЛГО 12. Ногоон хөгжлийн зорилтот төвшинг бүрэн хангана

ЗОРИЛГО 13. Хотжилтын зорилтот төвшинг бүрэн хангана.

ЗОРИЛГО 14. МХЕГ, Нийслэлийн Засаг дарга, холбогдох бусад байгууллагад      тайлагнах, танилцуулах ажлын үр дүнг дээшлүүлнэ.

ЗОРИЛГО 15. Төрийн захиргааны удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах.

 

 

 

© 2023 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.