ГАЗРЫН ДАРГЫН 2019 ОНЫ А ТУШААЛ

March 22, 2020 1121

 

1 Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрүүдэд хяналт шалгалт хийх хуваарийг шинэчлэн батлах тухай  A/01 2019.01.08 Нээх
2 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  A/02 2019.01.10 Нээх
3 Барилга байгууламжийн ашиглалтанд оруулах комиссын бүрэлдэхүүнд ажиллах, барилга байгууламжийн зураг төсөлд эрүүл ахуйн хяналт хийх байцаагчын нэрсийг батлах тухай A/03 2019.01.16 Нээх
4 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай A/04 2019.01.16 Нээх
5 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай A/05 2019.01.16 Нээх
6 Хэвлэмэл хуудас хүчингүйд тооцох тухай A/06 2019.01.18 Нээх
7 Цагаан сарын баяраар ажиллах хуваарь батлах тухай A/07 2019.01.21 Нээх
8 Цалин нэмэгдэл шинэчлэн тогтоох тухай А/08 2019.01.23 нээх
9 Зардал гаргах тухай А/09 2019.01.25 нээх
10 Шагнал урамшуулах тухай А/10 2019.02.02 нээх
11 Албан тушаалын тодорхойлолтыг боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/11 2019.02.02 нээх
12 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/12 2019.02.15 нээх
13 Ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухай А/13 2019.02.25 нээх
14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/14 2019.02.26 нээх
15 Лабораторийн тэжээлт орчин, химийн урвалж бодис худалдан авах тухай А/15 2019.02.27 нээх
16 Хөрөнгө бүртгэх тухай А/16 2019.02.27 нээх
17 Журам батлах тухай А/17 2019.02.27 нээх
18 Данс бүртгэлд бүртгэх тухай А/18 2019.03.20 нээх
19 Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам батлах тухай А/19 2019.03.25 нээх
20 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/20 2019.03.29 нээх
21 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/21 2019.03.29 нээх
22 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/22 2019.03.29 нээх
23 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/23 2019.03.29 нээх
24 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт зардал гаргах тухай А/24 2019.04.10 нээх
25 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай А/25 2019.04.10 нээх
26 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/26 2019.04.10 нээх
27 Тушаал батлах тухай А/27 2019.04.23 нээх
28 Эд аж ахуйн тооллого явуулах тухай А/28 2019.05.01 нээх
29 Тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар тавих хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх тухай А/29 2019.05.02 нээх
30 Зардал гаргах тухай А/30 2019.05.02 нээх
31 Зардал гаргах тухай А/31 2019.05.07 нээх
32 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/32 2019.05.08 нээх
33 Зардал гаргах тухай А/33 2019.05.08 нээх
34 Хөрөнгө бүртгэх тухай А/34 2019.05.29 нээх
35 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/35 2019.05.29 нээх
36 Зардал гаргах тухай А/36 2019.05.30 нээх
37 Зардал гаргах тухай А/37 2019.05.30 нээх
38 Эх үрсийн баяраар ажиллах албан хаагчдын хуваарь батлах тухай А/38 2019.05.30 нээх
39 Авлигатай тэмцэх Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай А/39 2019.05.30 нээх
40 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/40 2019.05.31 нээх
41 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/41 2019.06.04 нээх
42 Улсын баяр наадмаар ажиллах албан хаагчдын хуваарь батлах тухай А/42 2019.06.20 нээх
43 Үндэсний их баяр наадмын хяналт шалгалтын зардал гаргах тухай А/43 2019.06.25 нээх
44 Шагнаж урамшуулах тухай А/44 2019.07.09 Нээх
45 Улаанбаатарын үдэш-Эх орноо хамтдаа дуулъя цэнгүүний хяналт шалгалтын зардал гаргах тухай А/45 2019.07.10 Нээх
46 Байгалийн голомтод тарваган тахал хүн мал амьтны гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар тавих хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх тухай А/46 2019.08.16 Нээх
47 Комисс томилох тухай А/47 2019.08.19 Нээх
48 Индекс батлах тухай А/48 2019.08.21 Нээх
49 Цалин, цалингийн шатлалыг шинэчлэн батлах тухай А/49 2019.08.22 Нээх
50 Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комиссын бүрэлдэхүүнд ажиллах, барилга байгууламжийн зураг төсөлд эрүүл ахуйн хяналт хийх байцаагчдын нэрсийг батлах тухай А/50 2019.08.29 Нээх
51 Хяналт тавих тухай А/51 2019.08.29 Нээх
52 Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрүүдэд хяналт шалгалт хийх хуваарийг шинэчлэн батлах тухай А/52 2019.09.12 Нээх
53 Комисс томилох тухай А/53 2019.09.23 Нээх
54 Хөрөнгө бүртгэх тухай А/54 2019.09.26 Нээх
55 Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэхэд шаардагдах зардал гаргах тухай А/55 2019.09.26 Нээх
56 Техникийн комиссын гишүүдийг шинэчлэн батлах тухай А/56 2019.09.30 Нээх
57 Барилга байгууламжийг ашиглатад оруулахад ажиллах улсын /ахлах/ байцаагчдын нэрс болон хуваарийг батлах тухай А/57 2019.10.03 Нээх
58 А/58 2019.08.23 Нээх
59 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үеэр ажиллах албан хаагчдын хуваарь батлах тухай А/59 2019.10.07 Нээх
60 Таван түлш ххк-ны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай А/60 2019.10.07 Нээх
61 Комисс томилох тухай А/61 2019.10.08 Нээх
62 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үеэр албан хаагчдын хуваарь батлах тухай А/62 2019.10.09 Нээх
63 Байгууллагын хэвлэмэл хуудас эрх зүйн бичиг баримтыг хариуцан ажиллах тухай А/63 2019.10.15 Нээх
64 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үеэр албан хаагчдын хуваарь батлах тухай А/64 2019.10.15 Нээх
65 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үеэр албан хаагчдын хуваарь батлах тухай А/65 2019.10.21 Нээх
66 Байгууллагын өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шинэчлэх байгуулах тухай А/66 2019.10.22 Нээх
67 Комисс томилох тухай А/67 2019.10.22 Нээх
68 Эд аж ахуйн тооллого явуулах тухай А/68 2019.10.23 Нээх
69 Таван түлш ххк-ийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай А/69 2019.10.29 Нээх
70 Комисс томилох тухай А/70 2019.11.04 Нээх
71 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үеэр албан хаагчдын хуваарь батлах тухай А/71 2019.11.11 Нээх
72 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/72 2019.11.12 Нээх
73 Хөрөнгө бүртгэх тухай А/73 2019.11.15 Нээх
74 Зардал гаргах тухай А/74 2019.11.18 Нээх
75 Төрийн албаны хуулийг хэрэгжүүлэх тухай А/75 2019.11.19 Нээх
76 Ой, хээрийн түймэр, хууль бусаар байгалийн нөөц ашиглахаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх улсын байцаагчдад шатахууны зардал гаргах тухай А/76 2019.11.19 Нээх
77 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/77 2019.11.19 Нээх
78 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/78 2019.11.19 Нээх
79 Үндэсний их баяр наадмын хяналт шалгалт хийх зардал гаргах тухай А/79 2019.11.22 Нээх
80 Шагнаж урамшуулах тухай А/80 2019.11.22 Нээх
81 Зардал гаргах тухай А/81 2019.11.28 Нээх
82 Шинэ жилийн баярыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/82 2019.12.04 Нээх
83 Дотоод журам шинэчлэн батлах тухай А/83 2019.12.04 Нээх
84 Хариуцлагатай жижүүр ажилуулах тухай А/84 2019.12.05 Нээх
85 МУ-ын Засгийн газрын 62-р тогтоолыг хэрэгжүүлж, ажиллах тухай А/85 2019.12.16 Нээх
86 Шагнаж урамшуулах тухай А/86 2019.12.16 Нээх
87 Урамшуулал олгох тухай А/87 2019.12.17 Нээх
88 Хүндэтгэл үзүүлэх тухай А/88 2019.12.20 Нээх
89 Хөрөнгө данснаас хасах тухай А/89 2019.12.20 Нээх
90 Хөрөнгө бүртгэх тухай А/90 2019.12.20 Нээх
91 Зардал гаргах тухай A/91 2019.12.20 Нээх
92 Улаанбаатар мөнгөн шөнө арга хэмжээнд хяналт тавьж ажиллахад шаардагдах зардал гаргах тухай A/92 2019.12.24 Нээх
93 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай A/93 2019.12.24 Нээх
94 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай A/94 2019.12.24 Нээх
95 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үеэр ажиллах албан хаагчдын хуваарь батлах тухай A/95 2019.12.25 Нээх
96 Таван толгой түлш ххк-д үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах тухай A/96 2019.12.27 Нээх
97 Хөрөнгө бүртгэх тухай A/97 2019.12.30 Нээх
98 Хөрөнгө бүртгэх тухай A/98 2019.12.30 Нээх
99 Журам батлах тухай A/99 2019.12.30 Нээх
100 Хөрөнгө бүртгэх тухай A/100 2019.12.31 Нээх
101 Эд хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа хөрөнгө үнийг шинэчлэн тогтоох тухай A/101 2019.12.31 Нээх
102 Хөрөнгө бүртгэх тухай A/102 2019.12.31 Нээх
103 Комисс томилох тухай A/103 2019.12.31 Нээх

Холбоотой мэдээ

СОЁЛ УРЛАГ, СПОРТИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНД НМХГ-ЫН 31 УЛСЫН /АХЛАХ/ БАЙЦААГЧИД ЗӨВЛӨН ТУСАЛЖ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, спорт, соёл урлагийн салбарын

December 7, 2021

НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ ДЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

Хог хаягдал боловсруулах үйлдвэрийн хяналтаар Элемент ХХК-ийн эрүүл мэндийн байгууллагын хог

October 19, 2021

СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ ДЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

/Хяналт шалгалтын 7 хоногийн тойм мэдээ/ Урьдчилан сэргийлэх халдваргүйтгэл: СБД-ийн 1, 2, 3

October 5, 2021

© 2023 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.