НИЙТЭЭР ДАГАЖ МӨРДӨХ ШИЙДВЭРИЙН ЖАГСААЛТ

September 26, 2021 2006

 

Огноо Дугаар Утга
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 
1 1995.07.22 131 Захиргааны  журмаар эд зүйлийг хураах, улсын орлого болгох, устгах нийтлэг журам
2 2011.03.02 62 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам
3 2011.11.09 311 Аж ахуйн нэгж,  байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам
4 2010.11.10 288 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
5 2010.12.01 308 Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам
6 2011.10.26 304 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдаанд мөрдөх техникийн зохицуулалт
7 2013.05.18 172 Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг татан авах, устгах, дахин боловсруулах журам
8 2013.05.25 191 Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа,  үйлчилгээнд хяналт тавих журам
9 2013.12.14 410 Цахим тоглоомын газрын үйл ажиллагааг зохицуулах журам
10 2014.05.17 157 Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч дотоод хяналт хэрэгжүүлэх үлгэрчилсэн журам
11 2014.12.30 405 Төрийн жинхэн албан хаагчид нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам
САЙДЫН ТУШААЛ
1 2002.06.01 117 Тусгай хамгаалалттай газар нутаг /ТХГН/-т аялал жуулчлал явуулах журам
2 2003.07.01 127 Аюултай хаягдлын хадгалалт, устгалын бүртгэл хөтлөх, мэдээ гаргах заавар
3 2009.05.20 127 Ойгоос мод бэлтгэх журам
4 2011.03.30 19 Бүтээгдэхүүнээс дээж авах, түүнийг хадгалах тээвэрлэхтэй холбогдсон журам
5 2013.03.25 А/53 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт зохион байгуулах, шалгалт авах журам
6 2002 А/92 Төв суурин газарт сүү, цагаан идээ худалдаалах үеийн мал эмнэлэг, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нийтлэг журам
7 2010.08.27 А/206 Хоолны газрын нийтлэг журам
8 2016.08.26 А/17 Хуш модны самар түүж бэлтгэх тухай
НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
1 2014.01.17 07 Нийслэлийн худалдаа үйлчилгээний нийтлэг журам
2 2015.12.11 205 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам
3 2013.06.28 75 Барилга угсралтын үйл ажиллагаанд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангах асуудлыг зохицуулах нийтлэг журам

АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

Огноо Дугаар Утга
1 2016.12.01 01 Агаарын бохирдлыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай
2 2016.12.01 03 Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2017 ОНЫ  ЗАХИРАМЖ

  Огноо Дугаар Тэргүү
1 2017.01.06 А/13 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2 2017.01.09 А/17 Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
3 2017.01.09 А/18 Улаанбаатар хотын суурьшлын бүсийн хязгаарыг тогтоох тухай
4 2017.01.10 А/19 Агаарын чанарыг сайжруулах бүсийг
шинэчлэн тогтоох тухай
5 2017.01.31 А/50 Малын гоц халдварт цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
6 2017.02.03 А/54 Төлөвлөгөө батлах тухай
7 2017.02.14 А/84 Хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт батлах тухай
8 2017.02.24 А/104 Малын гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ЗӨВЛӨМЖ

Огноо Дугаар Утга
1 2017.01.10 03/03 Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлын тухай

 

ЦӨМИЙН БОЛОН ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН УЛСЫН /АХЛАХ/

БАЙЦААГЧДЫН МӨРДӨЖ АЖИЛЛАХ ХУУЛЬ, ДҮРЭМ ЖУРАМ

Нэр Татаж авах холбоос
1 Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль Үзэх
2 Цөмийн энергийн тухай хууль Үзэх
3 Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам Үзэх
4 Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрэм Үзэх
5 Цацрагийн аюулгүйн норм Үзэх
6 Цацрагтай холбогдолтой үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллагын цацрагийн аюулгүйн албаны дүрэм Үзэх
7 Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй байдлыг хангах дүрэм Үзэх
8 Рентген кабинет, ионжуулагч туяа үүсгэгч аппарат төхөөрөмжийг ашиглах, суурилуулах болон рентген шинжилгээ хийх үед мөрдөх цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм Үзэх

 

2017.11.14           ЭКСПОРТ, ИМПОРТ, ХИЛИЙН ХОРИО ЦЭЭРИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН УЛСЫН /АХЛАХ/ БАЙЦААГЧДЫН

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨГДДӨГ ХУУЛЬ, ДҮРЭМ ЖУРМУУД

 

 

Хууль, эрх зүйн бичиг баримтын нэр Батлагдсан он, сар, өдөр
Олон улсын гэрээ, хэлэлцээр
1 Ачааг хилээр нэвтрүүлэхэд хийх хяналт, шалгалтын нөхцлийг уялдуулах тухай олон улсын конвенцэд нэгдэн орсныг соёрхон батлах тухай /гэрээ/ 2007.05.04
2 Худалдаан дахь техникийн саад тотгорын тухай хэлэлцээр 1994.10.21
3 Эрүүл ахуй, ургамлын хорио цээрийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хэлэлцээр 2007.05.04
4 Хөдөө аж ахуйн тухай хэлэлцээр 2007.05.04
5 Импортын тусгай зөвшөөрөл олгох журмын тухай хэлэлцээр 2007.05.04
6 Ачилтын өмнөх хяналт шалгалтын тухай хэлэлцээр 2007.05.04
Олон улсын дүрэм
      1 Олон улсын эрүүл мэндийн дүрэм                  2005.05.23
Монгол Улсын хууль
1 Төрийн хяналт шалгалтын тухай 2003.01.03
2 Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай. 2003.01.03
3 Ховордсон амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай эд зүйлийн гадаад худалдааг зохицуулах тухай 2002.11.07
4 Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай 2001.06.07
5 Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай 2006.05.25
6 Эм эмнэлгийн хэрэгслийн  тухай
7 Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай 2002.11.28
8 Хүнсний тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2012.12.20
9 Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай 2012.12.20
10 Нялх балчир хүүхдийн хүнсний тухай 2017.07.01
11 Эрүүл ахуйн тухай 2016
12 Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай 2003.12.26
13 Органик хүнсний тухай 2016.04.07
14 Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2000.01.28
15 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай 2001.02.01
16 Стандартчилал тохирлын үнэлгээний тухай 2003.05.15
17 Тамхины хяналтын тухай 2005.07.01
18 Давс иоджуулж иод дутлаас сэргийлэх тухай 2003.10.10
     19 Хувиргасан амьд организмын тухай 2007.06.28
     20 Захиргааны ерөнхий хууль 2015.06.19
     21 Зөрчлийн тухай 2017.07.01
     22 Зөрчлийг шалган шийдвэрлэх тухай 2015.07.01
Монгол Улсын Их хурлын тогтоол
      1 Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал батлах тухай №482010.07.15
Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол
1 Хилийн боомтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай № 1082002.06.03
2 Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай /Халдварт өвчинтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр/ № 812011.04.06
3 Журам батлах тухай /Хилийн хяналтын байгууллагуудын үйл ажиллагааг зохицуулах журам/ №3412013.10.12
4 Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай /Хилийн хяналтын байгууллагуудын үйл ажиллагааг зохицуулах журам/ № 3612011.12.21
5 Журам батлах тухай /Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг татан авах, устгах, дахин боловсруулах журам/ №1722013.05.18
6 Журам батлах тухай /Зээл тусламжаар авах өндөр эрсдэлтэй хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн импортлоход ачилтын өмнөх хяналт шалгалт хийх журам/ №3412013.10.12
7 Нийтлэг журам батлах тухай /Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам/ №3112011.11.09
8 Журам батлах тухай /Захиргааны журмаар эд зүйлийг хураах, улсын орлого болгох, устгах нийтлэг журам/ №1311995.07.22
9 Стандарчилал тохирлын үнэлгээний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /Тохирлын баталгаатай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг Монгол Улсын зах зээлд нийлүүлэх, улсын хилээр нэвтрүүлэх журам/ №2222003.10.14
10 Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний ажлыг боловсронгуй болгох зарим арга хэмжээний тухай /Тохирлын баталгаанд заавал хамрагдах бараа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний жагсаалтЗГ-ын 2014-3-28-ны 102-р тогтоолоор өөрчлөлт орсон/ №1272005.06.14
11 Архидан согтуурахтай тэмцэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай №462017.02.01
Монгол Улсын Шадар сайдын тушаал
1 Жагсаалт батлах тухай /Хилийн мэргэжлийн хяналтад хамрагдах их, дунд, бага эрсдэлтэй барааны жагсаалт/ №602014.07.30
2 Журам батлах тухай /Бүтээгдэхүүнээс дээж авах, түүнийг хадгалах, тээвэрлэхтэй холбогдсон журам/ №192011.03.30
Монгол Улсын Сайдын тушаал
     1 Үйлдвэр Хөдөө Аж Ахуйн сайдын тушаал Журам батлах тухай /Мал, амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэлийн журам/ № А/982013.08.06
     2 Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд, Эрүүл сэндийн сайдын хамтарсан тушаал /Жижиглэн савалгаатай 25%-аас дээш концентрацитай цууны хүчлийг хүнсний зориулалтаар ашиглахыг хориглох тухай/ №А-149/4472012.12.27
МХЕГ-ын даргын тушаал
1 Мэргэжлийн хяналт шалгалтын ерөнхий шаардлага, стандарт батлах тухай №2072012.07.03
2 Дүрэм батлах тухай /Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн  дүрэм/ №2882010.11.10
3 Импортын хяналт шалгалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /Эрсдлийн ангиллаар импортын бараанд хяналт шалгалт хийх заавар, Импортын барааны хяналтын хуудас, Импортын барааг шалгах хяналтын хуудасны код/ №3092014.08.22
4 Журам шинэчлэн батлах тухай /Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх журам, Тандалт судалгаа, хяналт шинжилгээ хийх, түүнийг зохицуулах журам, Төлөвлөгөөт бус шалгалт хийх журам, Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх заавар/ №А/1382016.11.03
5 Аргачлал батлах тухай №А/1672016.12.16
6 Гэрчилгээний жагсаалт, журам батлах тухай №А/1662016.12.14
7 Албан хаагчдын сахилга бат, ажлын хариуцлагыг дээшлүүлэх тухай №А/212017.01.27
8 Заавар шинэчлэн батлах тухай №А/952017.05.25
9 Индекс дугаар олгох тухай №А/1262017.07.28
10 Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын чиг үүрэгт хамааралгүй асуудлын жагсаалт шинэчлэн батлах тухай №А/1492017.09.14
НМХГ-ын даргын тушаал
1 Дотоод журам шинэчлэн батлах тухай №А/102015.03.13
2 Экспорт, импорт, хилйин хорио цээрийн хяналтын хэлтсийн 13 гүний гаалийн хяналтын талбай болон Автотээврийн шалган бүртгэх товчоонд хуваарийн дагуу ажиллаж буй улсын /ахлах/ байцаагчид хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэх зөрчилд шийтгэл оногдуулахад шийтгэлийн хуудасны дугаар авах журам батлах тухай №А/472017.08.21
3 Индекс шинэчлэн батлах тухай №А/48

2017.09.07

Холбоотой мэдээ

© 2023 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.