Байгууллагын ил тод байдал

ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ДОТООД ДҮРЭМ, ЦАЦРАГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ОСЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЯНАЖ БАТАЛЛАА

2020 онд Нийслэлийн хэмжээнд цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой үйл ажиллагаа эрхэлж буй болон шинээр үйл ажиллагаа явуулахаар хүсэлт ирүүлсэн дараах аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, болзошгүй ослын үед авч хэрэгжүүлэ

July 1, 2020

2020 ОНЫ ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ

1 ДҮГЭЭР САРЫН ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ 2 ДУГААР САРЫН ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН  ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ 6 ДҮГЭЭР САРЫН ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ 7 ДУГ

June 11, 2020

2020 ОНЫ БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭДЭЭ

1 ДҮГЭЭР САРЫН БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭДЭЭ 2 ДУГААР САРЫН БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭДЭЭ 3 ДУГААР САРЫН БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭДЭЭ 4 ДҮГЭЭР САРЫН БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭДЭЭ 5 ДУГААР САРЫН БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭДЭЭ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭДЭЭ 6 ДУГААР САРЫН БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭДЭЭ 7 ДУГААР САРЫН БИЧИГ ХЭРГИЙН М

June 3, 2020

2020 ОНЫ ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО

1 ДҮГЭЭР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 2 ДУГААР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 3 ДУГААР САРЫН Х ҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 4 ДҮГЭЭР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 5 ДУГААР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 6 ДУГААР САРЫН  ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 7 ДУГААР САРЫН

May 19, 2020
НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Сэрэмжлүүлэг мэдээ

Зөвлөмж мэдээ

Шинэ мэдээ

Фото мэдээ

© 2020 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.