Нийтээр дагаж мөрдөх шийдвэр

НИЙТЭЭР ДАГАЖ МӨРДӨХ ШИЙДВЭРИЙН ЖАГСААЛТ

  № Огноо Дугаар Утга МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ  1 1995.07.22 131 Захиргааны  журмаар эд зүйлийг хураах, улсын орлого болгох, устгах нийтлэг журам 2 2011.03.02 62 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам 3 2011.11.09 3

September 26, 2021

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

  Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Энэ дүрмийн зорилго нь төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагч (цаашид “төрийн албан хаагч” гэх)-ийн албаны үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн нийтлэг хэм хэмжээг тогтоон хэвшүүлэх, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тухай иргэн, хуулийн

February 26, 2019

ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛИАС

ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь төрийн хяналт шалгалтын тогтолцоо, төрийн захиргааны хяналт шалгалтын эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, төрийн хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон х

January 14, 2019

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогч ажилтан, ажил олгогчийн нийтлэг эрх, үүрэг, хамтын гэрээ, хэлэлцээр, хөдөлмөрийн ганцаарчилсан ба

January 14, 2019

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/

I ХЭСЭГ ТӨРИЙН АЛБА   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь төрийн албаны мэргэшсэн, тогтвортой, ил тод, хариуцлагатай байх эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх, төрийн албаны төв байгууллага, төрийн албан хаагчийн эрх зүйн бай

January 14, 2019

© 2023 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.