Хүний нөөцийн ил тод байдал

Сул орон тооны зар

                              ТӨВ АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР Дараах гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоонд төрийн албаны тусгай шалгалт зарлуулна.   №   Байгууллагын нэр   Албан тушаалын нэр Мэргэжлийн шаардлага   Албан тушаалын ангилал   Ажлын байрны сул оро

February 21, 2022

ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ  ОРОН ТОО

    №   Байгуул-лагын нэр   Албан тушаалын нэр   Албан тушаалын ангилал   Ажлын байрны тоо  Албан тушаалд  тавигдах тусгай  шаардлага 1. Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч ТЗ-6 1 Бакалавр болон түүнээс

October 28, 2021

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын нэгж, албан тушаалтны чиг үүрэг /хяналтын газрууд/

ТӨВ АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН АЖИЛТНУУДЫН АЛБАН ТУШААЛЫН ЧИГ ҮҮРЭГ Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч нарын чиг үүрэг Ойн аж ахуйн арга хэмжээ, мод бэлтгэл, ой хээрийн түймрээс хамгаалах үйл ажиллагаанд хяналт тавих Ойн дагалт, баялаг, байгалийн ургам

October 27, 2021

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2022 Төв аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.