Эрсдэлийн удирдлагын баг

Төлөвлөгөөний хэрэгжилт

ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН БАГИЙН 20120 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 2020.12.13 Д/д Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ   Хүрэх үр дүн Хэрэгжилт   Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.1. Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж, хяналтын үйл ажиллагааны үр дүн, бүтээмжийг дээшлүүлнэ. 1 Гүйцэ

December 20, 2020

Эрсдэлийн удирдлагын багийн 2020 оны төлөвлөгөө

ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН БАГИЙН 2020 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2020.02.04 № Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ   Хүрэх үр дүн Хугацаа Хариуцах багийн гишүүн Хамтарч гүйцэтгэх   Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.1. Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж, хяналтын үйл ажиллагааны үр дүн, бүтээмжийг

December 20, 2020

Лаборатори

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2023 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.