Дутуу төлсөн буюу хугацаандаа төлөгдөөгүй нийгмийн даатгалын шимтгэлийг ажил олгогчоор нөхөн төлүүллээ

October 26, 2021 181

      Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2021 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу ОЖС ХХК, Хос карбон ХХК, Политехник коллеж болон Баянтал сумын ЗДТГ-ын нийгмийн хамгааллын үйл ажиллагаанд “Төрийн хяналт шалгалтын тухай”, “Хөдөлмөрийн тухай”, “Нийгмийн даатгалын тухай” хуулиуд, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан тогтоол, шийдвэрүүдийн хэрэгжилтийг шалгаж, үр дүнд үнэлгээ, дүгнэлт өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал боловсруулах зорилгоор төлөвлөгөөт шалгалт хийв.

Шалгалтыг Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Отгонсүрэн гүйцэтгэж, нэгжийн дарга, захирал, нягтлан бодогч, холбогдох ажилтнуудыг байлцуулав.

Шалгалтын явцад ололттой сайн талууд байсан хэдий ч гэрээт ажилтнуудад олгосон хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос нийгмийн даатгалын шимтгэлийг бүрэн тооцоогүй, ээлжийн амралтын олговрыг давхардуулан тайлагнасан, улирлын шинжтэй үйл ажиллагааны улмаас сул зогсолттой байгаа болон Хөдөлмөрийн тухай хуулинд зааснаар ажил, албан тушаал нь хэвээр хадгалагдаж байгаа ажилтны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг Засгийн газраас тогтоосон хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс /420.0 мян.төг/ ажил олгогчийн төлбөл зохих хувиар тооцож төлөөгүй, орхигдуулсан нийтлэг дутагдлууд илэрч, дутагдлыг арилгуулах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг нэмэгдүүлэх, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч нийт 12 заалттай 4 албан шаардлага, 248.2 мянган төгрөгийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх акт 3-ыг, 2047.3 мянган төгрөгийн залруулга хийх акт 1-ийг тус тус үйлдэн хүргүүлсэн. Биелэлт 80 хувьтай байна.

Шалгалтын дүнг шалгуулагч ААНэгж, байгууллагын удирдлагуудад танилцуулж, Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэв.

Холбоотой мэдээ

2021 ОНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТОВЧ ТАЙЛАН

2021 онд 17 зорилтын хүрээнд 81 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж ажилласнаас биелэлтийг 98.3 хув

December 31, 2021

Сумдын эрүүл мэндийн төвийн улаан бүсэд ажиллав

МХЕГ-ын даргын баталсан 01/95 тоот удирдамжийн хүрээнд Шивээговь,  Баянтал сумын эрүүл мэндийн төвүү

November 2, 2021

Корона вирусын халдварын бүсийн эмчилгээ, халдвар хамгааллын дэглэмийн байдалд дэмжлэгт хяналт хийв

Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын болон Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагчид 2021 оны 10 дугаар

October 29, 2021

© 2022 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.