Дутуу төлсөн буюу хугацаандаа төлөгдөөгүй нийгмийн даатгалын шимтгэлийг ажил олгогчоор нөхөн төлүүллээ

October 26, 2021 303

      Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2021 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу ОЖС ХХК, Хос карбон ХХК, Политехник коллеж болон Баянтал сумын ЗДТГ-ын нийгмийн хамгааллын үйл ажиллагаанд “Төрийн хяналт шалгалтын тухай”, “Хөдөлмөрийн тухай”, “Нийгмийн даатгалын тухай” хуулиуд, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан тогтоол, шийдвэрүүдийн хэрэгжилтийг шалгаж, үр дүнд үнэлгээ, дүгнэлт өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал боловсруулах зорилгоор төлөвлөгөөт шалгалт хийв.

Шалгалтыг Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Отгонсүрэн гүйцэтгэж, нэгжийн дарга, захирал, нягтлан бодогч, холбогдох ажилтнуудыг байлцуулав.

Шалгалтын явцад ололттой сайн талууд байсан хэдий ч гэрээт ажилтнуудад олгосон хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос нийгмийн даатгалын шимтгэлийг бүрэн тооцоогүй, ээлжийн амралтын олговрыг давхардуулан тайлагнасан, улирлын шинжтэй үйл ажиллагааны улмаас сул зогсолттой байгаа болон Хөдөлмөрийн тухай хуулинд зааснаар ажил, албан тушаал нь хэвээр хадгалагдаж байгаа ажилтны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг Засгийн газраас тогтоосон хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс /420.0 мян.төг/ ажил олгогчийн төлбөл зохих хувиар тооцож төлөөгүй, орхигдуулсан нийтлэг дутагдлууд илэрч, дутагдлыг арилгуулах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг нэмэгдүүлэх, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч нийт 12 заалттай 4 албан шаардлага, 248.2 мянган төгрөгийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх акт 3-ыг, 2047.3 мянган төгрөгийн залруулга хийх акт 1-ийг тус тус үйлдэн хүргүүлсэн. Биелэлт 80 хувьтай байна.

Шалгалтын дүнг шалгуулагч ААНэгж, байгууллагын удирдлагуудад танилцуулж, Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэв.

Холбоотой мэдээ

Халаалтын зуухнаас гарч буй хаягдал үнсэнд цацрагийн хяналтаар хяналт шинжилгээ хийлээ

  “Илчит сансар” ХХК-ийн халаалтын зуухнаас гарч байгаа хаягдал үнсний дээжийг Цацрагийн хян

June 21, 2022

Хүүхдийн бэлгэнд боосон болон лангуугаар худалдаалж байсан хугацаа дууссан 12 нэрийн 435ш, 20 кг бүтээгдэхүүнийг илрүүлж устгууллаа

Хүүхдийн баярыг угтаж, болзошгүй эрсдэлээс  урьдчилан сэргийлэх зорилгоор МХЕГ-ын даргын баталсан 01

May 27, 2022

Өвс тэжээлийн чанар аюулгүй байдалд шалгалт хийлээ

Аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын хүсэлтээр Сүмбэр сумын нутаг дэвсгэрт байршилтай Улсын нөөц

April 8, 2022

© 2022 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.