Эрхэм зорилго

Эрхэм зорилго

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хууль, тогтоомжийг сахиулж биелэлтэд хяналт тавих замаар үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, хөдөлмөрлөх, чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хэрэглэх, бизнес эрхлэх таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлэх, төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтад санхүүгийн сахилга батыг бэхжүүлэхэд манай байгууллагын эрхэм зорилго оршино.

Байгууллагынхаа эрхэм зорилгыг хангахад чиглэгдсэн стратегийн зорилтууд

  • Мэргэжлийн хяналт шалгалтын талаархи хууль, тогтоомж, хяналт шалгалтын бодлогын стратегийг төлөвлөх, бодлогын удирдамжаар хангах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах.
  • Хүний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, хөдөлмөрлөх, чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хэрэглэх, биизнес эрхлэх таатай орчныг бий болгох, төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтад санхүүгийн сахилгыг бэхжүүлэхэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр төрийн захиргааны мэргэжлийн хяналтын хэрэгжүүлэх.
  • Хууль тогтоомж, стандартын биелэлтэнд тавих мэргэжлийн хяналт шалгалтыг чанаржуулж, төрөөс иргэдэд үйлчлэх үйлчилгээний нэг төрөл болгох.

Хяналт шалгалтын ажилд баримтлах зарчим

  • Хууль дээдлэх – Гагцхүү хуульд захирагдаж ажиллана.
  • Шударга ёсыг хангах- Бүхий л үйл ажиллагаанд голч, шударга, мэргэжлийн намч бус, аливаа үзэл суртлаас ангид байх зарчим баримтална.
  • Ил тод, бодит байх- Нээлттэй, гагцхүү бодит байдал, баримтанд тулгуурласан байх зарчмыг мөрдлөг болгоно.

Лаборатори

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2023 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.