Холбоо барих

Төрийн үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн овог, нэр, албан тушаал, хариуцсан ажил, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь

Овог, нэр Албан тушаал Харилцах утас Ажиллах цагийн хуваарь
1 М.Буянцэцэг Архив, бичиг хэрэг, хэвлэл мэдээлэл хариуцсан ажилтан 70543269 89970924 Даваа-Баасан 08.30-17.30

Цайны цаг

12.30-13.30

 

Өргөдөл гомдол хүлээн авах хэлбэр:

 • Бичгээр
 • Утсаар
 • Амаар буюу биечлэн
 • Цахим хэлбрээр

Өргөдөл гомдолд тавигдах шаардлага:

 • Бичгээр гаргасан өргөдөл, гомдолд овог, нэр оршин суугаа газрын хаягаа бичиж, гарын үсгээ зурна. Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар гарын үсгээ зурж чадахгүй бол бусдаар төлөөлүүлэн зурж болно
 • Өргөдөл, гомдлыг иргэд бичгээр хамтран гаргасан бол түүнд бүгд гарын үсэг зурах буюу эсхүл тэдгээрийн төлөөлөгч гарын үсэг зурж, төлөөлөх эрхээ нотлох баримт бичгийг хавсаргана
 • Өргөдөл, гомдол гаргахад энэ зүйлд зааснаас бусад зүйл шаардахыг хориглоно.

      Өргөдөл, гомдлыг хянан үзэхгүй байх, буцаах үндэслэл:

 • Өргөдөл, гомдол нь тодорхой нэр хаяггүй бол
 • Бага насны хүмүүс буюу шүүхийн шийдвэрээр эрхийн бүрэн чадамжгүйд тооцогдсон этгээд эцэг, эх, асран хамгаалагчаараа төлөөлүүлээгүй бол
 • Төрийн тухайн байгууллага, албан тушаалтанд иргэн өмнө нь хандаж байсан асуудлаар өргөдөл, гомдол гаргасан бөгөөд түүнийг дахин хянаж шийдвэрлэх үндэслэлгүй
 • Өргөдөл, гомдолд дурдсан асуудлаар шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэр байгаа
 • Өргөдөлд тавигдах шаардлага хангаагүй тохиолдолд.

Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх, хариу өгөх хугацаа:

 • Өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногт багтаан шийдвэрлэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд уг хугацааг тухайн байгууллагын удирдах албан тушаалтан 30 хүртэл хоногоор нэмж сунгаж болно. Хугацаа сунгасан тухай өргөдөл, гомдол гаргагчид мэдэгдэнэ.
 • Саналын шинжтэй өргөдлийн хариуг 90 хоногт багтаан өгнө.

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрт гомдол гаргах:

 • Өргөдөл, гомдол гаргагч өргөдөл, гомдлын талаархи шийдвэрийг зөвшөөрөхгүй тохиолдолд гомдол гаргах эрхтэй.Гомдлыг тухайн захиргааны актыг гаргасан байгууллага, албан тушаалтны дээд шатны захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд, дээд шатны байгууллага, албан тушаалтан байхгүй бол тухайн захиргааны актыг гаргасан байгууллагад, эсхүл гомдлыг хянан шийдвэрлэх чиг үүрэг бүхий захиргааны байгууллагад гаргана.

Мэргэжлийн хяналтын газрын ажилтан, албан хаагчдын өрөөний дугаар болон ажлын утасны жагсаалт

Албан тушаал Овог, нэр Ажлын утас Гар утас
Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга
1. Дарга Б.Ганбаяр 70543469 99121764
Захиргаа, удирдлагын хэлтэс
2. Дотоод ажил, эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Т.Отгонтамир 70543269 99796694
3. Нягтлан бодогч О.Дөлгөөн 99434087
4. Архив, бичиг хэрэг, хэвлэл мэдээлэл хариуцсан ажилтан М.Буянцэцэг 89970924
5. Жолооч Б.Баярцэнгэл 94939330
Лавлагаа лаборатори
6. Эрхлэгч Ц.Шагдаржав 99661715
7. Шинжээч Б.Батсарнай 89702707
8. Шинжээч Б.Дэлгэрбуян 99816198
Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс
9. Хэлтсийн дарга, Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Отгонсүрэн 70543269 99084176
10. Хөдөлмөр /харилцаа холбоо/-ийн хяналтын улсын байцаагч Б.Хурандаа 91116502
11. Геологи уул уурхай, хэмжилзүй, цацрагийн хяналтын улсын байцаагч О.Долгион 88064657
12. Байгаль орчин, газар, геодези, зураг зүйн хяналтын улсын байцаагч Н.Үрлээ 86482242
13. Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч Т.Эрдэнэбаяр 91414080
14. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч Э.Энхжин 88548822
Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтэс
15. Хэлтсийн дарга, Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Ж.Оюунчимэг 70543269 99006758
16. Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч Б.Цэцэгмаа 99005867
17. Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч Г.Насанжаргал 88087465
18. Боловсролын хяналтын улсын байцаагч Т.Мөнгөнчимэг 94012210
19. Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч Г.Цэцэгдэмбэрэл 94087636
20. Мал эмнэлэг /үржил/-ийн хяналтын улсын байцаагч Х.Баярцэнгэл 99667960

Долоо хоног бүр 4 дэх өдөр дотоод ажлын өдөр 

Хаяг: Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум, 3-р баг, Нутгийн удирдлагын ордон, 3 давхарт, Б корпус, 314 тоот өрөө

Утас/Факс: 70543269, 70543469

И-мэйл: p_gs@inspection.gov.mn

https://www.inspection.gov.mn/new/govisumber, https://www.facebook.com/gsa.mhg

 

 

Лаборатори

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2023 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.