Олон улсын гэрээ, конвенци

Д/д Конвенц болон дүрэм журмын нэр Огноо, дугаар
1 Биологийн төрөл зүйлийн тухай конвенц 1993.06.01
2 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь Конвенц 1993.06.01
3 Зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах   тухай конвенц /CITES/ 1995.05.04
4 Озоны үе давхаргыг хамгаалах тухай Венийн конвенц 1995.10.16
5 Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалын протокол 1995.10.16
6 Ган, цөлжилтөд ноцтой нэрвэгдэж буй орнуудын   болон ялангуяа Африкийн цөлжилттэй тэмцэх тухай НҮБ-ын конвенц 1996.08.22
7 Аюултай хог хаягдлыг хил дамжуулан тээвэрлэх, зайлуулахад хяналт тавих тухай Базелийн конвенц 1996.12.05
8 Олон улсын ач холбогдол бүхий ус, намгархаг   газар, ялангуяа усны шувууд олноор амьдардаг орчны тухай /Рамсарын конвенц/ 1997.06.05
9 Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах тухай Боннын конвенц 1999.06.24
10 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь конвенц 1993
11 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь Конвенц ийн Киотогийн протокол 1997.07.08
12 Аюултай зарим химийн бодис болон пестицидийг олон улсын хэмжээнд худалдаалахад хэрэглэх, урьдчилан мэдээлж зөвшилцөх журмын тухай Роттердамын конвенц 2000.10.13
13 Био-аюулгүй байдлын тухай Картагенийн Протокол 2007-01-
14 Ачааг хилээр нэвтрүүлэхэд хийх хяналт шалгалтын нөхцлийг уялдуулах тухай Олон улсын Женевын конвенци 1/29/2000
15 Аюултай хог хаягдлыг хил дамжуулан тээвэрлэх, зайлуулахад хяналт тавих тухай Базелийн конвенци 3/22/1989
16 Хуванцар тэсрэх бодис илрүүлэх зорилгоор тэмдэг тавих тухай конвенци 3/1/1991
17 Зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг Олон Улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенци 3/3/1973
18 Удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай Стокгольмын конвенци 5/22/2001
19 Ургамал хамгааллын Олон Улсын Конвенци 1997-11-
20 БНМАУ-ын ЗГ, ЗСБНХУ-ын ЗГ-ын хооронд Мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах конвенц 6/3/1980
21 МУ-ын ЗГ, БНАСАУ-ын ЗГ хооронд Малын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, мал, амьтны хорио цээр болон мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 1995-06-
22 МУ-ын ЗГ, БНБолгар Улсын ЗГ хооронд Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 4/26/2005
23 МУ-ын ЗГ, БНБолгар Улсын ЗГ хооронд Мал эмнэлэг-ариун цэврийн салбарт хамтран ажиллах тухай конвенци 6/24/1997
24 МУ-ын ЗГ, БНСВьетнам Улсын ЗГ хооронд Мал, амьтны хорио цээр, мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 10/24/2001
25 МУ-ын ЗГ, БНТажикстан Улсын ЗГ хооронд Мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 3/27/2009
26 МУ-ын ЗГ, БНТажикстан Улсын ЗГ хооронд Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 3/27/2009
27 МУ-ын ЗГ, БНТурк Улсын ЗГ хооронд Мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 3/16/1998
28 МУ-ын ЗГ, БНХАУ-ын ЗГ хооронд Мал, амьтны хорио цээр болон мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 4/29/1994
29 МУ-ын ЗГ, БНХАУ-ын ЗГ хооронд Монгол, Хятадын хилийн боомт, тэдгээрийн дэглэмийн тухай хэлэлцээр 7/5/2004
30 МУ-ын ЗГ, БНХАУ-ын ЗГ хооронд Ургамлын хорио цээрийн тухай хэлэлцээр 5/9/1992
31 МУ-ын ЗГ, БНХАУ-ын ЗГ хооронд Экспорт, импортын барааны чанарыг баталгаажуулах, харилцан зөвшөөрөх талаар хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 4/29/1994
32 МУ-ын ЗГ, БНЭнэтхэг Улсын ЗГ хооронд Малын эрүүл мэнд, сүүн бүтээгдэхүүний салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 1/15/2004
33 МУ-ын ЗГ, ОХУ-ын ЗГ хооронд Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 1/11/1993
34 МУ-ын ЗГ, Украйн Улсын сайд нарын танхим хоорондын Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 3/31/2003
35 МУ-ын ХААГ-ын Мал эмнэлгийн алба, БНКазахстан Улсын ХААЯ-нны Мал эмнэлгийн хорооны хоорондын Мал, амьтан, тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүн, түүхий эд, тэжээлийг экспортлох, импортлох, дамжин өнгөрүүлэхэд баримтлах мал эмнэлэг-ариун цэврийн нөхцөл болон хамтарсан арга хэмжээний тухай хэлэлцээр 7/21/1998
36 МУ-ын ХААҮЯ болон Недерланд Улсын ХАА, Байгалийн менежмент, загас агнуурын яам хоорондын Мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах санамж бичиг 12/6/1999
37 МУ-ын ХХААЯ болон БНХАУ-ын Чанарын хяналт, шалгалт, хорио цээрийн ерөнхий газар хооронд БНХАУ-аас Монгол Улсад Үхрийн хөлдөөсөн үр экспортлохтой холбогдсон хорио цээр, мал эмнэлэг мал эмнэлэг, ариун цэврийн шаардлагын тухай протокол 6/19/2008
38 МУ-ын ХХААЯ болон БНХАУ-ын Чанарын хяналт, шалгалт, хорио цээрийн ерөнхий газар хооронд БНХАУ-аас МУ-д Үржлийн үхэр экспортлохтой холбогдсон хорио цээр, мал эмнэлэг, ариун цэврийн шаардлагын тухай протокол 6/19/2008
39 МУ-ын ХХААЯ болон БНХАУ-ын Чанарын хяналт, шалгалт, хорио цээрийн ерөнхий газар хооронд Нядалгааны зориулалттай адуу экспортлохтой холбогдсон хорио цээр, мал эмнэлэг мал эмнэлэг, ариун цэврийн шаардлагын тухай протокол 6/19/2008
40 МУ-ын ХХААЯ болон БНХАУ-ын Чанарын хяналт, шалгалт, хорио цээрийн ерөнхий газар хооронд Үржлийн болон хурдны адуу харилцан экспортлох, дамжин өнгөрүүлэхтэй холбогдсон хорио цээр, мал эмнэлэг мал эмнэлэг, ариун цэврийн шаардлагын тухай протокол 6/19/2008
41 МУ-ын ХХААЯ, Украйн Улсын ХАА, үйлдвэрийн бодлогын яам хооронд Мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 4/13/2005
42 Мансууруулах эмийн тухай нэгдсэн конвенци 1990
43 Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хууль бус эргэлтийн эсрэг НҮБ-ийн конвенци 2001
44 БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын автотээврийн 1991 оны хэлэлцээр 1991
45 БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын автотээврийн 1992 оны хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан журам 1992
46 Даацын тэмдгэлгээний тухай 1966 оны олон улсын конвенцийн 1988 оны протокол 2007
47 Замын хөдөлгөөний тухай конвенци 1968
48 Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Монгол улсын Засгийн газар, БНБелУ-ын Засгийн газар хоорондын 2003 оны хэлэлцээр 2003
49 Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Монгол улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын 1993 оны хэлэлцээр 1993
50 Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Монгол улсын Засгийн газар, БНКирУ-ын Засгийн газар хоорондын 2004 оны хэлэлцээр 2004
51 Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Монгол улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар хоорондын 2002 оны хэлэлцээр 2002
52 Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Монгол улсын Засгийн газар, БНУкрУ-ын Засгийн газар хоорондын 2003 оны хэлэлцээр 1995
53 Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Монгол улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын 1996 оны хэлэлцээр 1996
54 Олон улсын ач холбогдол бүхий ус, намгархаг газар, ялангуяа усны шувууд олноор амьдардаг орчны тухай Рамсарын конвенци 1997
55 Сэтгэцэд нөлөөт бодисуудын тухай конвенцид нэгдэн орох тухай 1971
56 Тамхины хяналтын суурь конвенци ДЭМБ
57 ТИР Карнейг хэрэглэн барааг олон улсын хэмжээнд тээвэрлэх тухай 2003 оны конвенци 2003
58 Тээврийн салбарт хамтарч ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНАСАУ-ын Засгийн газар хоорондын 1996 оны хэлэлцээр 1996

Лаборатори

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2023 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.