Эрхэм зорилго

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТУУД

 

НЭГДҮГЭЭР ЗОРИЛГО:

Нийгмийн эрүүл мэндийн болон эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг хангуулах замаар хүний аюулгүй байдлыг хангаж, иргэний сурч боловсрох тэгш боломж, чанартай боловсрол эзэмших нөхцөлийг бүрдүүлж, соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалт, хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулна.

Зорилтууд:

 • Хүрээлэн буй орчны эрүүл ахуйн, ариун цэвэр, халдвар хамгааллын нөхцөлийг сайжруулах замаар иргэдийн аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах, суралцах хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлэх
 • Эрүүл мэндийн байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагаа, эмчилгээ, оношилгооны болон сувилахуйн тусламж үйлчилгээний стандарт, удирдамжийг эмнэлгүүдэд мөрдүүлэх замаар үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг хангуулах
 • Эмийн чанар, аюулгүй байдлыг хангуулах
 • Сургалтын орчинг сайжруулж, суралцагчийн чанартай боловсрол эзэмшихэд чиглэгдсэн хяналтын арга зүйг боловсронгуй болгоно
 • Түүх, соёлын дурсгалыг устаж үгүй болохоос урьдчилан сэргийлэх, хадгалалт хамгаалалтын одоогийн түвшинг дээшлүүлнэ.

 

ХОЁРДУГААР ЗОРИЛГО:

Хүнсний сүлжээний бүх үе шатанд эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, эрсдэлийг бууруулах замаар хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлыг хангуулна.

Зорилтууд:

 • Хүнсний сүлжээний үе шат бүрт зохистой дадал нэвтрүүлж, хэвшүүлэх явцыг нэмэгдүүлэх, дотоод хяналтын тогтолцоог төлөвшүүлэх
 • Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд хөдөө аж ахуйн зохистой дадал нэвтрүүлэх нөхцөлийг  бүрдүүлнэ.
 • Монгол улсын тарималын үрийг стандартын шаардлагыг хангуулна.
 • Эрүүл малаас бэлтгэгдсэн мах, махан бүтээгдэхүүнээр хүн амын хүнсний хэрэгцээг хангаж   хүний эрүүл мэнд, хүнсний  аюулгүй байдлыг сайжруулна.
 • Мал, амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний гарал үүслийг тодорхой болгох систем бүрдүүлж, мал эмнэлгийн ажил, үйлчилгээ, малын халдварт, гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүлжүүлэх арга хэмжээний үр өгөөжийг сайжруулна.
 • Малын эмийн зохистой хэрэглээг сайжруулна.
 • Үржилд зориулан ашиглаж байгаа малын чанарыг сайжруулна.

 

ГУРАВДУГААР ЗОРИЛГО:

Барилга байгууламж, техник, технологи, тоног төхөөрөмж, барилгын материал, зураг төсөл, угсралт, ажиглалтын аюулгүй ажиллагааг сайжруулах замаар нийтийн аюулгүй байдлыг хангуулна.

Зорилтууд:

 • Барилга байгууламж, авто зам, инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл, төлөвлөлт, угсралт, ашиглалтад тавих дотоодын хяналтыг сайжруулна.
 • Барилга байгууламж, авто зам, инженерийн шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвасын дэглэмийн хэрэгжилтийг хангуулна.
 • Техникийн гэмтэл саатал,ослыг бууруулна.
 • Өргөх механизм, зуух, даралтат сав, шугам хоолойн техник ашиглалт, аюулгүй ажиллагаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангуулна.

 

ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗОРИЛГО:

Байгаль орчны бохирдол, доройтлыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах замаар хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдлыг хангуулна.

Зорилтууд:

 • Ойн нөөц, ойн талбайг нэмэгдүүлнэ.
 • Үйлдвэр, үйлчилгээнээс байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулна.
 • Газрыг үр ашигтай, зохистой ашиглах, хамгаална.
 • Барилга, байгууламжид геодезийн хэмжилт хийж хэвшинэ.
 • Химийн хорт болон аюултай бодисын ашиглалт, зарцуулалт, хамгаалалтыг сайжруулна.
 • Уул уурхайн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулна.
 • Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн орлогын бодит бүрдүүлэлтийг сайжруулна
 • Уул уурхайн технологи, аюулгүй ажиллагааг сайжруулна.

 

ТАВДУГААР ЗОРИЛГО:

Хилийн хорио цээрийн хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх, гадаад худалдааг хөнгөвчилж, бизнесийн өсөлтөд дэмжлэг үзүүлэх

Зорилтууд:

 • Хил дамнасан халдварт өвчний тандалт, сэргийлэлт, бэлэн байдлыг хангах чадавхийг бэхжүүлэх
 • Импортын барааны аюулгүй байдлыг хангах, үндэсний барааг  экспортлох боломжийг бүрдүүлэх

 

ЗУРГААДУГААР ЗОРИЛГО:

Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цацрагийн үүсгүүр хэрэглэгч байгууллага, аж ахуйн нэгжийн цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг хангуулах, хүн ам, нийгэм, байгаль орчныг ионжуулагч цацрагийн сөрөг нөлөөллөөс хамгаалах, цацрагийн болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлнэ.

Зорилтууд:

 • Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй байдалтай холбоотой салбарын хууль, дүрэм, журам, стандартуудын төслийг боловсруулах.
 • Цацрагийн хамгаалалт аюулгүй байдлыг хангуулах, эрсдлээс сэргийлэх байнгын, үр дүнтэй хяналтын тогтолцоо, аюулгүй байдлын соёлыг хэвшүүлсэнээр хяналт шалгалтаар голлон гардаг зөрчлийн хувийг  бууруулах.

 

ДОЛДУГААР ЗОРИЛГО:

Аюулгүй орчинд хөдөлмөрлөх, үйлдвэрлэлийн осол гэмтэл, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөр эрхлэлт болон даатгуулагчдын нийгмийн баталгааг хангуулна.

Зорилтууд:

 • Аж ахуйн нэгж байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмаар зохицуулагдах хөдөлмөрийн маргааны зөрчлийг бууруулж, хууль сахин мөрдөлтийг 50%-д хүргэнэ.
 • Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээ хийж өөрийнхөө эрсдэлийг үнэлдэг аж ахуйн нэгж байгууллагын тоог 2000-аар нэмэгдүүлнэ.
 • Мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөлийн эрт илрүүлэлтийг сайжруулж өвчлөлийг бууруулна.
 • Албан ба албан бус сектор дахь хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийг устгахад хөдөлмөрийн хяналтын үйл ажиллагааг чиглүүлнэ.
 • Аж ахуйн нэгж, байгууллага, ажил олгогчийн хуулиар хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийг хангуулах, иргэд, даатгуулагчдын нийгмийн баталгааг сайжруулах
 • Тусгай хяналт, шалгалтын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгож, төлөвшүүлэх

 

НАЙМДУГААР ЗОРИЛГО:

Мэргэжлийн хяналт шалгалтын байгууллагын хүний нөөцийн бодлого, үйл ажиллагааг зохион байгуулах

Зорилтууд:

 • Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж, төрийн албаны стандартыг хангуулах
 • Ажилтнуудын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах
 • Сургалт хөгжлийн бодлогыг төлөвлөн хэрэгжүүлэх

 

ЕСДҮГЭЭР ЗОРИЛГО:

Гадаад орон, олон улсын байгууллагатай шинээр харилцаа тогтоох, хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх.

Зорилтууд:

 • Гадаад орны ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг болон олон улсын байгууллагатай шинээр харилцаа тогтоох
 • Удирдлагыг шуурхай мэдээллээр хангах, “Нэг дуу хоолой” зарчимд тулгуурлан мэдээллийн эргэх холбоог сайжруулах, бүх төрлийн хэвлэлийн мониторинг хийдэг системтэй болох

 

АРАВДУГААР ЗОРИЛГО:

Хяналтын газрууд нь аж ахуй эрхлэгч иргэн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанаас учирч болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах замаар хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдлыг хангах, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд бодлого, арга зүйн удирдлагаар хангах.

Зорилтууд:

 • Эрсдэлийн удирдлагын стратегийг хэрэгжүүлж аюул эрсдэлээс урьдчилан сэргийлнэ.
 • Хяналт шалгалтын мэдээллийн нээлттэй байдлыг ханган, цахим үйлчилгээг  хөгжүүлж чанар хүртээмжийг сайжруулах

 

АРВАН НЭГДҮГЭЭР ЗОРИЛГО:

Хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлж цахим засаглал, мэдээллийн ил тод байдал, аюулгүй байдлыг хангана.

Зорилтууд:

 • Хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлж цахим засаглалыг бэхжүүлнэ.
 • Мэдээллийн ил тод байдал, аюулгүй байдлыг хангана.

 

Мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн нэг өдөр

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2023 Говь-Алтай аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.