Хяналтын хуудас

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС, ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ ТУШААЛ

Мэргэжлийн хяналтын байгууллага 2011 оноос хяналт шалгалт

хийхдээ хяналтын хуудсыг ашиглаж байна

Хяналтын хуудас нь хяналт шалгалтын байгууллага, улсын байцаагчийн үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод байлгах зорилгоос гадна хэд хэдэн ач холбогдолтой.   Тухайлбал, хяналтын хуудсаар дамжуулж хууль тогтоомж, стандартыг аж ахуйн нэгж байгууллагад сурталчилах, хяналтын хуудсыг хяналт шалгалт хийхээс өмнө бизнес эрхлэгчдэд урьдчилан хүргэснээр дотооддоо зөрчлөө илрүүлж засах боломжтой. Энэ бүхэн нь хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, үйлдвэрлэл үйлчилгээнээс шалтгаалж байгаль орчинд үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг бууруулах, цаашилбал иргэд, үйлчлүүлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалахад дэмжлэг үзүүлж байгаа юм.

 

Улсын байцаагч хяналтын хуудасны асуултуудын хүрээнд танай байгууллагад шалгалт хийхдээ асуулт бүрээр үнэлгээ тавина. Эцэст нь энэ үнэлгээг нэгтгэж тухайн шалгуулагч этгээдийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ нь хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хэрхэн хангаж байгаа, хангаагүйгээс ямар төвшний эрсдэл гарахыг тодорхойлох юм.

Хяналтын хуудсаар хяналт шалгалт хийсэн тухай бүр төв, орон нутгийн хяналтын байгууллагуудад бүртгэл мэдээллийн сан, зөрчлийн түүх бүрдүүлнэ. Энэ мэдээллийн баазад үндэслэн дараа дараа жилийн хяналт шалгалтад хамрагдах эрсдэл бүхий бизнес эрхлэгчдийн нэрсийг гаргахад ашиглана.

Та өөрийн үйлдвэрлэл үйлчилгээнд хяналт тавихад ашиглах хяналтын хуудсыг үнэ төлбөргүй татан авч дотоодын хяналт шалгалтдаа ашиглана уу.

ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ НЭР, КОД

Чиглэл

Код

Хяналтын хуудасны нэр

Link

1

Хүнсний аюулгүй байдал

Хөдөө аж ахуй

1.13.1

Гахайн аж ахуйн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах…

2

1.13.2

Өрхийн гахайн аж ахуйн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах…

3

1.14.1

Шувууны аж ахуйн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах…

4

1.14.2

Өрхийн шувууны аж ахуйн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах…

5

1.15.1

Мал эмнэлгийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах…

6

1.15.2

Мал үржлийн нэгжийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах…

7

1.26

Малын удмын сан хадгалалт, хамгаалалтыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах…

8

1.27

Малын эмийн үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах…

9

1.16.1

Малын эмийн худалдаалалтыг шалгах хяналтын хуудас /1-р зэрэглэлийн малын эмийн сан/

Татаж авах…

10

1.16.2

Малын эмийн худалдаалалтыг шалгах хяналтын хуудас /2-р зэрэглэлийн малын эмийн сан/

Татаж авах…

11

1.16.3

Малын эм ханган нийлүүлэх байгууллагын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах…

12

1,17

Сүүний чиглэлийн мал аж ахуйд мал эмнэлэг ариун цэвэр, хорио цээрийн дэглэмийн мөрдөлтийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах…

13

1.24

Үрийн болон хүнсний буудай хүлээн авах, хадгалах, борлуулах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах…

14

1.25

Таримал ургамлын үр үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах…

15

1.28

Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүн бэлтгэн нийлүүлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах…

16

1.18

Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний  савлах цех, агуулах, зооринд хорио цээрийн мөрдөлтийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах…

17

1.23

Цөм сүргийн үржлийн аж ахуйг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах…

18

1.31

Малчин өрхөд мал үржил, мал эмнэлэг, ариун цэвэр, хорио цээрийн мөрдөлтийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах…

19

1.32

Мал, амьтны шилжилт хөдөлгөөн, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах…

20

1.33

Мал нядлах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах…

21

1.34

Мал амьтны гаралтай түүхий эдийн хадгалалтыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах…

22

1.35

Махны хадгалалтын нөхцөлийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах…

23

Хүнсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээ

1.29

Махны үйлдвэрлэл шинээр эрхлэгчдэд урьдчилсан хяналт хийх хяналтын хуудас

Татаж авах…

24

1.30

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл шинээр эрхлэгчдэд урьдчилсан хяналт тавих хяналтын хуудас

Татаж авах…

25

1.1

Мах эхлэн боловсруулах үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах…

26

1.2

Мах, махан бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах…

27

1.3

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах…

28

1.4

Кремт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах…

Мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн нэг өдөр

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2023 Говь-Алтай аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.