Нийтээр дагаж мөрдөх шийдвэр

НИЙТЭЭР ДАГАЖ МӨРДӨХ ШИЙДВЭРИЙН ЖАГСААЛТ

ШАДАР САЙД, МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС БАТАЛСАН УЛСЫН НЭГДСЭН БҮРТГЭЛД БҮРТГЭЛТЭЙ ШИЙДВЭРИЙН ЖАГСААЛТ

Д/д Агуулга Улсын нэгдсэн бүртгэлийн дугаар
Баталсан

албан тушаалтан

ОГНОО Дугаар
1 Шадар сайд 2011.03.30 19 “Бүтээгдэхүүнээс дээж авах, түүнийг хадгалах, тээвэрлэхтэй холбогдсон журам” Татаж авах…
2 ҮХЯ/ УМХГ 2003.09.05 141/327 “Сорьцлолтын ажлын тухай”. /”Алтны баяжуулах үйлдвэрийн металл авалтыг тодорхойлох, хяналтын сорьцлолтын ажлын журам” Татаж авах…
3 УМХГ 2003.10.09 309 “Журам батлах тухай”. /”Уурхайг түр болон бүрмөсөн хаах журам”/ Татаж авах…
4 УМХГ 2008.04.09 126 “Урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох арга хэмжээ авах тухай”; Татаж авах…
5 УМХГ 2008.05.05 163 “Журам шинэчлэн батлах тухай”. /”Захиргааны журмаар эд зүйл хураах, улсын орлого болгох, устгах журам”/ Татаж авах…
6 УМХГ 2008.07.03 235 Журамд љљрчлљлт оруулах тухай /УМХГ-ын даргын 2008 оны 163 дугаар тушаалаар батлагдсан Захиргааны журмаар эд зүйл хураах, улсын орлого болгох, устгах журамд Татаж авах…
7 ЭБЭХЯ/МХЕГ 2009.05.21 121/152 Аюулгүйн бүс тогтоох журам батлах тухай /Үйлдвэрлэлийн зориулалттай тэсрэх бодисын үйлдвэр, тэсрэх материалын агуулахын аюулгүйн бүс, түүний дэглэмийг тогтоох журам/ Татаж авах…
8 МХЕГ 2017.11.01 А/179 Үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай

“Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газарт мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм”, “Хүнсний худалдааны газарт мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм”, “Хүнсний үйлдвэрт мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм”,  “Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм”, “Үсчин, гоо сайхны газарт мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм”, “Зочид буудал, жуулчны бааз, амралтын газарт мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм”, “Ахуйн шавж, мэрэгч устгал, халдваргүйтгэлийн үйл ажиллагаанд мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм”

Татаж авах…
9 МХЕГ 2019.05.27 А/81 “Экспорт, импортын гэрчилгээ, мэдэгдэл авахаар гаргасан хүсэлтийг шийдвэрлэх журам” Татаж авах …
10 МХЕГ 2020.02.21 А/31 “Зорчигчийн эрүүл мэндийн мэдүүлэг батлах тухай” Татаж авах
11 МХЕГ 2018.12.31 А/192 “Заавар батлах тухай” Татаж авах
12 Шадар сайд 2020.03.14 “Уул уурхай бүтээгдэхүүний экспортын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг онцгой нөхцөл байдалд зохион байгуулах түр журам” Татаж авах
13 Шадар сайд 2020.03.14 “Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын үед иргэнийг тусгаарлах, ажиглах түр журам” Татаж авах
14 Шадар сайд 2020.04.30 “Хилийн авто замын боомтоор улс хоорондын ачаа тээвэрлэлтийг зохион байгуулах түр журам” Татаж авах
15 Шадар сайд 2014.07.30 60 “Хилийн мэргэжлийн хяналтад хамрагдах их, дунд, бага эрсдэлтэй барааны жагсаалт” Татаж авах

Мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн нэг өдөр

Зөвлөгөө

Хэвлэлийн хуудаснаа

Санал асуулга

Sorry, there are no polls available at the moment.

© 2023 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.