Хууль

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛИУД

Хуулиуд огноо татах
Ерөнхий хуулиуд
1 Монгол Улсын Үндсэн хууль 1992-01-13 Татаж авах
2 Захиргааны хариуцлагын тухай хууль 1992-11-27 Татаж авах
3 Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай 2002-12-26 Татаж авах
4 Төрийн хяналт шалгалтын тухай 2003-01-03 Татаж авах
5 Төрийн албаны тухай 2002-06-28 Татаж авах
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГААС ХЯНАЛТ ТАВЬДАГ ХУУЛЬ
1 Авто замын тухай хууль 1998-01-02 Татаж авах
2 Авто тээврийн тухай хууль 1999-06-04 Татаж авах
3 Агаарын тухай хууль 2012-05-17 Татаж авах
4 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль 2001-02-01 Татаж авах
5 Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хууль 2001-04-12 Татаж авах
6 Амьтан, ургамал тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай хууль 2002-11-28 Татаж авах
7 Амьтны тухай хууль 2012-05-17 Татаж авах
8 Ариун цэврийн тухай хууль 1998-05-07 Татаж авах
9 Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль 1998-01-02 Татаж авах
10 Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хууль 2005-12-08 Татаж авах
11 Ашигт малтмалын тухай хууль 2006-07-08 Татаж авах
12 Аялал, жуулчлалын тухай хууль 2000-05-05 Татаж авах
13 Бага, дунд боловсролын тухай хууль 2002-05-03 Татаж авах
14 Боловсролын тухай хууль  2002-05-03 Татаж авах
15 Байгалийн ургамлын тухай 1995-04-11 Татаж авах
16 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай 2012-05-17 Татаж авах
17 Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль 1995-03-30 Татаж авах
18 Барилгын тухай хууль 2008-02-05 Татаж авах
19 Газрын тухай хууль 2002-06-07 Татаж авах
20 Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хууль 2005-07-01 Татаж авах
21 Газрын тосны тухай хууль 1991-01-18 Татаж авах
22 Газрын хэвлийн тухай хууль 1988-11-29 Татаж авах
23 Геодези, зураг зүйн тухай хууль 1997-10-31 Татаж авах
24 Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, олборлохыг хориглох тухай 2009-07-16 Татаж авах
25 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 1997-12-05 Татаж авах
26 Давс иоджуулж, иод дутлаас сэргийлэх тухай хууль 2003-10-10 Татаж авах
27 Дархлаажуулалтын тухай хууль 2000-04-20 Татаж авах
28 Донорын тухай хууль 2000-01-28 Татаж авах
29 Дээд боловсролын тухай хууль 2002-05-03 Татаж авах
30 Зар сурталчилгааны тухай хууль 2002-05-30 Татаж авах
31 Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль 2006-06-29 Татаж авах
32 Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн тухай хууль 2007-07-27 Татаж авах
33 Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаа

Мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн нэг өдөр

Зөвлөгөө

Хэвлэлийн хуудаснаа

Санал асуулга

Та хүнсний бүтээгдэхүүн сонгон авахдаа шошгон дээрх мэдээлэл, хадгалах хугацаа, нөхцөлийг нь шалгадаг уу?

Үр дүн

Loading ... Loading ...

© 2022 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.