Хүний нөөцийн ил тод байдал

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (EOI)

REGIONAL UPGRADES OF SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES FOR TRADE PROJECT  REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (EOI) Project:                         L3313-MON: Regional Upgrades of Sanitary and Phytosanitary Measures for Trade (MUST) Selection Title:               SPS INSPECTION MAN

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх олон нийтийн дэд зөвлөлийн гишүүн сонгон шалгаруулна

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг сурталчлан таниулах, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй газар дээр нь танилцах, тухайн байгууллагын авлигын эрсдэлийн үнэлгээг хийх, яам, агентлаг, дүүргийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дэргэд “ОЛОН НИЙТИЙН ДЭД ЗӨВ

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын нэгж, албан тушаалтны чиг үүрэг /хяналтын газрууд/

№ Чиг үүрэг Албан тушаал Хяналтын газрын дарга нарын үндсэн чиг үүрэг 1 Хариуцсан хяналтын чиглэлээр Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын өмнө тавигдсан зорилго, зорилтыг төсвийн шууд захирагч, нэгжийн даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээгээр дамжуулан хэрэгжүүлэх, салбарын хяналт

Сахилгын шийтгэл

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль зөрчсөн ажилтнуудад сахилгын шийтгэл ногдуулсан байдал. № ТУШААЛЫН ДУГААР ХОЛБООС 2015 он 1 Б-22 Татах... 2 Б-41 Татах... 3 Б-48 Татах... 201

Улсын /ахлах/ байцаагчийн эрх олгох, цуцлах тухай Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын тушаал

№ Огноо Тушаалын дугаар Холбоос 1 2014-01-24 40 Үзэх... 2 2014-01-29 48 Үзэх... 3 2014-02-18 76 Үзэх... 4 2014-03-11 103 Үзэх... 5 2014-03-27 127 Үзэх... 6 2014-04-01 139 Үзэх... 7 2014-04-23 176 Үзэх... 8 2014-05-06 193 Үзэх..

Сул орон тооны зар

Удирдах албан тушаалын зар № Сул орон тоо гарсан албан тушаалын зар 1 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Сүхбаатар дүүрэг дэх мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт 2 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Сонгинохайрхан дүүрэг дэх мэргэжлийн хян

Ажилтны ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга болгох чиглэлээр байгууллагын Дотоод журамд өөрчлөлт оруулж, хэрэгжилтийг Зохион байгуулсан байдал

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2010 оны 173 дугаар тушаалаар батлагдсан “Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх, үйл ажиллагааг үнэн зөв шударга болгох чиглэлээр дараах заалтуудыг тусгасан. Үүнд:           Ажилтныг

Байгууллагын соёл, зохион байгуулалт, үйл Ажиллагааны нээлттэй байдлын талаарх сэтгэл Ханамжийн судалгаа, түүний үр дүн

САНАЛ АСУУЛГА: Байгууллагын соёл, улсын байцаагчдын ёс зүй, үйл ажиллагааны нээлттэй байдлын талаарх судалгааг: 1. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаа, улсын байцаагчид хэр шударга ажиллаж байна вэ? 2. Байгууллага болон улсын байцаагчийн харилцааны соёл ямар түвшинд байна вэ?

Хүний нөөцийн стратегийн хэрэгжилтийг үнэлэх, Шинэчлэх үйл ажиллагаанд албан хаагчдын оролцох Боломжийг бүрдүүлсэн байдал

Байгууллагын хүний нөөцийн стратегийн хэрэгжилтийг үнэлэх, шинэчлэх ажилд албан хаагчдын оролцох боломжийг бүрдүүлэх үүднээс Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2014 оны 160 дугаар тушаалаар батлагдсан “Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхжурам”-д хүн

Мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн нэг өдөр

Зөвлөгөө

Хэвлэлийн хуудаснаа

Санал асуулга

Sorry, there are no polls available at the moment.

© 2023 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.