United-Kingdom-flag-icon

Facebook

YouTube

1800-1286

yos zui bichigtei

ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ, ХӨТӨЛБӨР, ПРОТОКОЛ

Д/д

Конвенц болон дүрэм журмын нэр

Огноо, дугаар

1

Биологийн төрөл зүйлийн тухай конвенц

1993.06.01

2

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь Конвенц

1993.06.01

3

Зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах   тухай конвенц /CITES/

1995.05.04

4

Озоны үе давхаргыг хамгаалах тухай Венийн конвенц

1995.10.16

5

Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалын протокол

1995.10.16

6

Ган, цөлжилтөд ноцтой нэрвэгдэж буй орнуудын   болон ялангуяа Африкийн цөлжилттэй тэмцэх тухай НҮБ-ын конвенц

1996.08.22

7

Аюултай хог хаягдлыг хил дамжуулан тээвэрлэх, зайлуулахад хяналт тавих тухай Базелийн конвенц

1996.12.05

8

Олон улсын ач холбогдол бүхий ус, намгархаг   газар, ялангуяа усны шувууд олноор амьдардаг орчны тухай /Рамсарын конвенц/

1997.06.05

9

Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах тухай Боннын конвенц

1999.06.24

10

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь конвенц

1993

11

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь Конвенц ийн Киотогийн протокол

1997.07.08

12

Аюултай зарим химийн бодис болон пестицидийг олон улсын хэмжээнд худалдаалахад хэрэглэх, урьдчилан мэдээлж зөвшилцөх журмын тухай Роттердамын конвенц

2000.10.13

13

Био-аюулгүй байдлын тухай Картагенийн Протокол

2007-01-

14

Ачааг хилээр нэвтрүүлэхэд хийх хяналт шалгалтын нөхцлийг уялдуулах тухай Олон улсын Женевын конвенци

1/29/2000

15

Аюултай хог хаягдлыг хил дамжуулан тээвэрлэх, зайлуулахад хяналт тавих тухай Базелийн конвенци

3/22/1989

16

Хуванцар тэсрэх бодис илрүүлэх зорилгоор тэмдэг тавих тухай конвенци

3/1/1991

17

Зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг Олон Улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенци

3/3/1973

18

Удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай Стокгольмын конвенци

5/22/2001

19

Ургамал хамгааллын Олон Улсын Конвенци

1997-11-

20

БНМАУ-ын ЗГ, ЗСБНХУ-ын ЗГ-ын хооронд Мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах конвенц

6/3/1980

21

МУ-ын ЗГ, БНАСАУ-ын ЗГ хооронд Малын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, мал, амьтны хорио цээр болон мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

1995-06-

22

МУ-ын ЗГ, БНБолгар Улсын ЗГ хооронд Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

4/26/2005

23

МУ-ын ЗГ, БНБолгар Улсын ЗГ хооронд Мал эмнэлэг-ариун цэврийн салбарт хамтран ажиллах тухай конвенци

6/24/1997

24

МУ-ын ЗГ, БНСВьетнам Улсын ЗГ хооронд Мал, амьтны хорио цээр, мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

10/24/2001

25

МУ-ын ЗГ, БНТажикстан Улсын ЗГ хооронд Мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

3/27/2009

26

МУ-ын ЗГ, БНТажикстан Улсын ЗГ хооронд Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

3/27/2009

27

МУ-ын ЗГ, БНТурк Улсын ЗГ хооронд Мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

3/16/1998

28

МУ-ын ЗГ, БНХАУ-ын ЗГ хооронд Мал, амьтны хорио цээр болон мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

4/29/1994

29

МУ-ын ЗГ, БНХАУ-ын ЗГ хооронд Монгол, Хятадын хилийн боомт, тэдгээрийн дэглэмийн тухай хэлэлцээр

7/5/2004

30

МУ-ын ЗГ, БНХАУ-ын ЗГ хооронд Ургамлын хорио цээрийн тухай хэлэлцээр

5/9/1992

31

МУ-ын ЗГ, БНХАУ-ын ЗГ хооронд Экспорт, импортын барааны чанарыг баталгаажуулах, харилцан зөвшөөрөх талаар хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

4/29/1994

32

МУ-ын ЗГ, БНЭнэтхэг Улсын ЗГ хооронд Малын эрүүл мэнд, сүүн бүтээгдэхүүний салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

1/15/2004

33

МУ-ын ЗГ, ОХУ-ын ЗГ хооронд Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

1/11/1993

34

МУ-ын ЗГ, Украйн Улсын сайд нарын танхим хоорондын Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

3/31/2003

35

МУ-ын ХААГ-ын Мал эмнэлгийн алба, БНКазахстан Улсын ХААЯ-нны Мал эмнэлгийн хорооны хоорондын Мал, амьтан, тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүн, түүхий эд, тэжээлийг экспортлох, импортлох, дамжин өнгөрүүлэхэд баримтлах мал эмнэлэг-ариун цэврийн нөхцөл болон хамтарсан арга хэмжээний тухай хэлэлцээр

7/21/1998

36

МУ-ын ХААҮЯ болон Недерланд Улсын ХАА, Байгалийн менежмент, загас агнуурын яам хоорондын Мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах санамж бичиг

12/6/1999

37

МУ-ын ХХААЯ болон БНХАУ-ын Чанарын хяналт, шалгалт, хорио цээрийн ерөнхий газар хооронд БНХАУ-аас Монгол Улсад Үхрийн хөлдөөсөн үр экспортлохтой холбогдсон хорио цээр, мал эмнэлэг мал эмнэлэг, ариун цэврийн шаардлагын тухай протокол

6/19/2008

38

МУ-ын ХХААЯ болон БНХАУ-ын Чанарын хяналт, шалгалт, хорио цээрийн ерөнхий газар хооронд БНХАУ-аас МУ-д Үржлийн үхэр экспортлохтой холбогдсон хорио цээр, мал эмнэлэг, ариун цэврийн шаардлагын тухай протокол

6/19/2008

39

МУ-ын ХХААЯ болон БНХАУ-ын Чанарын хяналт, шалгалт, хорио цээрийн ерөнхий газар хооронд Нядалгааны зориулалттай адуу экспортлохтой холбогдсон хорио цээр, мал эмнэлэг мал эмнэлэг, ариун цэврийн шаардлагын тухай протокол

6/19/2008

40

МУ-ын ХХААЯ болон БНХАУ-ын Чанарын хяналт, шалгалт, хорио цээрийн ерөнхий газар хооронд Үржлийн болон хурдны адуу харилцан экспортлох, дамжин өнгөрүүлэхтэй холбогдсон хорио цээр, мал эмнэлэг мал эмнэлэг, ариун цэврийн шаардлагын тухай протокол

6/19/2008

41

МУ-ын ХХААЯ, Украйн Улсын ХАА, үйлдвэрийн бодлогын яам хооронд Мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

4/13/2005

42

Мансууруулах эмийн тухай нэгдсэн конвенци

1990

43

Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хууль бус эргэлтийн эсрэг НҮБ-ийн конвенци

2001

44

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын автотээврийн 1991 оны хэлэлцээр

1991

45

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын автотээврийн 1992 оны хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан журам  

1992

46

Даацын тэмдгэлгээний тухай 1966 оны олон улсын конвенцийн 1988 оны протокол

2007

47

Замын хөдөлгөөний тухай конвенци

1968

48

Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Монгол улсын Засгийн газар, БНБелУ-ын Засгийн газар хоорондын 2003 оны хэлэлцээр    

2003

49

Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Монгол улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын 1993 оны хэлэлцээр    

1993

50

Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Монгол улсын Засгийн газар, БНКирУ-ын Засгийн газар хоорондын 2004 оны хэлэлцээр    

2004

51

Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Монгол улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар хоорондын 2002 оны хэлэлцээр    

2002

52

Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Монгол улсын Засгийн газар, БНУкрУ-ын Засгийн газар хоорондын 2003 оны хэлэлцээр    

1995

53

Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Монгол улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын 1996 оны хэлэлцээр    

1996

54

Олон улсын ач холбогдол бүхий ус, намгархаг газар, ялангуяа усны шувууд олноор амьдардаг орчны тухай Рамсарын конвенци

1997

55

Сэтгэцэд нөлөөт бодисуудын тухай конвенцид нэгдэн орох тухай

1971

56

Тамхины хяналтын суурь конвенци ДЭМБ

 

57

ТИР Карнейг хэрэглэн барааг олон улсын хэмжээнд тээвэрлэх тухай 2003 оны конвенци

2003

58

Тээврийн салбарт хамтарч ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНАСАУ-ын Засгийн газар хоорондын 1996 оны хэлэлцээр

1996

2    3    4    5   1