Selenge header

ЭРҮҮЛ МЭНД, БОЛОВСРОЛ,

   ХҮНСНИЙ ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

                          

ÕҮÍÑНИЙ ÕßÍÀËÒÛÍ ЧИГЛЭЛЭЭР:

Х¿íñ,õºäºº àæ àõóé, ¿éëäâýð ¿éë÷èëãýýíèé òàëààðõ õóóëü òîãòîîìæèéí õýðýãæèëòýä òàâèõ õÿíàëòûã òºðèéí áîäëîãî, îëîí óëñûí ñòàíäàðòûí øààðäëàãàä íèéö¿¿ëýí õýðýãæ¿¿ëýõ ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí áîëîí õ¿íñ, õºäºº àæ àõóé, ¿éëäâýð ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðûí õóóëü, òîãòîîìæ, ¿íäýñíèé ñòàíäàðò, ä¿ðýì, æóðìûнхэрэгжилтийг хангах ¿íäñýí ÷èã ¿¿ðýã õ¿ëýýíý.

Õ¿íñ, õºäºº àæ àõóéí õÿíàëòûí чиглэлээр ìàë ýìíýëýã, ìàë, àìüòíû ¿ðæëèéí áîëîí óðãàìàë õàìãààëàë, õîðèî öýýð, òàðèìàë óðãàìëûí ¿ð ñîðòûí ÷àíàðûí õÿíàëò, ¿éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýý, õóäàëäàà, õîîë ¿éëäâýðëýëèéí òåõíîëîãèéí ÷èãëýëýýð òààòàé îð÷íûã áèé áîëãîõ, àëèâàà ñºðºã íºëººëºë, ýðñäëýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõýä ÷èãëýñýí õÿíàëò øàëãàëòûã õýðýãæ¿¿лнэ.

             ÝÐҮҮË ÌÝÍÄ, ÁÎËÎÂÑÐÎЛЫН ÕßÍÀËÒÛÍ ЧИГЛЭЛЭЭР:

         Эð¿¿ë ìýíä, áîëîâñðîë, ñîёëûí òàëààðõ õóóëü òîãòîîìæèéí õýðýãæèëòýä òàâèõ õÿíàëòûã үндэсний ñòàíäàðòûí øààðäëàãàä íèéö¿¿ëýí õýðýãæ¿¿ëýõ,ìýðãýæëèéí арга зүйгээр õàíãàõ, ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí áîëîí ýð¿¿ë ìýíä, áîëîâñðîë, ñîёëûí ñàëáàðûí õóóëü òîãòîîìæ, ¿íäýñíèé ñòàíäàðò, ä¿ðýì, æóðìûн хэрэгжилтийг хангахад á¿õ òàëûí äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ ÷èã ¿¿ðýã õ¿ëýýíý.

           Ýð¿¿ë ìýíä, áîëîâñðîë, ñîёëûí õÿíàëòûí чиглэлээр õ¿íèé ýð¿¿ë ìýíäýä ñºðºã íºëºº ¿ç¿¿ëæ áóé áàéãàëü, àõóéí îð÷èí, õîîë õ¿íñíèé àþóëã¿éáàéäàëòàé õîëáîîòîé õ¿÷èí ç¿éëñèéã èëð¿¿ëýõ, òýäãýýðèéí ¿ð äàãàâðààñ øàëòãààëàí ¿¿ñýõ ºâ÷èí, ýìãýãýýñ ñýðãèéëýõ, ÷àíàðûí áàòàëãààòàé ýìèéí, õ¿í ýìíýëãèéí òóñëàìæ ¿éë÷èëãýý, áîëîâñðîë, ñîёëûí õ¿ðòýýìæòýé, ÷àíàðòàé ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýõ, èðãýäèéí áîëîâñðîë, ñîёëûí ýðýëò õýðýãöýýãýý õàíãàõ òààòàé îð÷íûã áèéáîëãîõ, àëèâàà ñºðºã íºëººëºë, ýðñäëýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõýä ÷èãëýñýí õÿíàëò øàëãàëòûã õýðýãæ¿¿ëíý.

1bbnb 1024x416

se zowlomj

009739
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ 7 хоногт
Өнгөрсөн 7 хоногт
Энэ сар
Өнгөрсөн сөр
Бүх өдөр
91
114
906
7841
2459
4124
9739

Your IP: 54.162.164.86
2017-11-18 23:11

hol

Байршил

Нэвтрэх

2

3

4

5

1